คณะนานาชาติ

คณะนานาชาติแห่งมหาวิทยาลัยซีหนาน ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤษภาคม ปี 2008 เป็นหน่วยงานที่ดูแลเกี่ยวกับการศึกษานานาชาติ และกิจการนักศึกษาต่างชาติ เป็นมหาวิทยาลัยเพียงแห่งเดียวในภาคตะวันตกของประเทศจีน ที่ได้รับอนุญาตให้เป็นหน่วยงานรับสมัครทุนการศึกษาของสถาบันขงจื่อ ระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท สาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ รวมไปถึงการจัดอบรมภาษาและวัฒนธรรมจีนต่างๆ

คณะนานาชาติแบ่งออกเป็นหลายๆสำนักงานย่อย อาทิ สำนักงานประจำคณะ  สำนักงานรับนักศึกษา  สำนักงานกิจการนักศึกษา  สำนักงานสาขาการสอนภาษาจีนนานาชาติ เป็นต้น  มีคณาจารย์กว่า 40 ท่าน  แบ่งออกเป็น ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป กว่าร้อยละ 50  และอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การทำงานหรือการสอนจากต่างประเทศอีกหลายท่าน โดยหลายปีมานี้ทางคณะฯได้เชิญอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาจีนของทั้งในและต่างประเทศมาทำการสอนและแนะแนวทางทางการศึกษาเพื่อพัฒนาให้มีความสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

ในปีที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยซีหนานได้มอบหมายให้คณะนานาชาติ เดินทางไปศึกษาดูงาน และทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างๆชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ เพื่อนำหลักการต่างๆมาพัฒนาระบบการเรียนการสอน อย่างครบวงจร เพื่อสร้างเอกลักษณ์ของคณะนานาชาติ  นอกจากทางคณะได้เปิดหลักสูตรสาขาภาษาจีนแล้ว ยังได้เปิดวิชาเลือกเพิ่มเติม อาทิ ความรู้ทั่วไปของประเทศจีน วัฒนธรรมจีน ประวัติศาสตร์จีน จีนธุรกิจ พู่กันจีน ตัดกระดาษ รำจีน ดนตรีจีน ศิลปะการต่อสู่จีน ฯลฯ

นอกจากด้านการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้ว ทางคณะฯ ยังให้ความสำคัญกับประเพณีและวัฒนธรรมของแต่ชาติ รวมไปถึงกิจกรรมที่ให้นักศึกษาสามารถพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ อาทิ เทศกาลอาหารและวัฒนธรรมนานาชาติ  การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาจีน กิจกรรมเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ วันคริสมาสต์ วันฮาโลวีน เทศกาลวันสงกรานต์ เป็นต้น  โดยในแต่ละงาน ทางคณะฯ ได้เชิญคณาจารย์และนักศึกษาชาวจีนมาร่วมงานอีกด้วย การนี้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของประเทศนั้นๆ อีกทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและเป็นการสานสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันอีกด้วย

เพื่อขยายโครงสร้างการศึกษาภาษาจีน สู่นานาชาติ ทางคณะฯ จึงได้เดินทางไปทำความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆทั้งในทวีปเอเชีย และยุโรป เพื่อให้นักศึกษาได้เดินทางไปฝึกงาน  อีกทั้งยังจัดทำโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยน อาทิ หลักสูตรปริญญาตรี สาขาจีนธุรกิจ 1+2+1 , 1+1+2 หลักสูตรปริญญาตรี สาขาการสอนภาษาจีน 2+2+1 , 1+3  เป็นต้น  ในเวลาเดียวกันยังได้ทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย โรงเรียน  ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ ในแต่ละประเทศ อาทิ ประเทศไทย แคนนาดา อเมริกา เกาหลี ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฮ่องกง  เพื่อจัดโครงการมาศึกษาดูงาน หรือโครงการค่ายภาษาและวัฒนธรรมของนักเรียน – นักศึกษาภาคฤดูร้อน – หนาว เป็นต้น

คณะนานาชาติ  มีอาคารรวม และหอพักนักศึกษาต่างชาติ  ภายในอาคารรวมแบ่งออกเป็นหลายๆโซน อาทิ สำนักงาน ห้องเรียน ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องนาฏศิลป์ ห้องประชุม ห้องฟิตเนต ห้องครัว ห้องพัก ลานซักล้าง เครื่องซักผ้า และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆครบครัน

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนในประเทศจีน ทางคณะฯ จึงให้สิทธินักศึกษาต่างชาติในการเลือกที่พัก เช่น พักอยู่หอนักศึกษาต่างชาติ พักรวมกับนักศึกษาชาวจีน พักร่วมกับครอบครัวชาวจีน หรือ พักอยู่คอนโดนอกมหาวิทยาลัย

สุดท้ายนี้ คณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยซีหนานทุกคน ขอต้อนรับนักศึกษาทุกท่านที่จะเข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยซีหนานแห่งนี้ พวกเราจะร่วมสานความฝันของทุกท่านให้เป็นจริง แล้วพบกันครับ.

点击咨询