ระดับปริญญาเอก

เอกสารแนะนำ

งานรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน

( ระดับปริญญาเอก  ทุนส่วนตัว)

 

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง

Ø  เป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลกำหนดให้อยู่ใน “โปรเจคท์ 211

Ø  ที่สาขาวิชาให้เรื่องเรียนหลากหลาย:ครอบคลุม12ประเภทคณะ,55สาขาชั้นนำในการเลือกเรียนเน้นความสำคัญของสาขาวิชาประเทศ,มีสาขาวิชาที่สำคัญหลักใน37จังหวัด,เป็นสถานศึกษาสำคัญในการทำการวิจัยในระดับpost-doctora,มี19สาขาวิชาที่สำคัญหลักในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก,มี44สาขาวิชาที่สำคัญหลักในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทระดับปริญญาตรีมีสาขาให้เลือกศึกษาต่อ 107สาขา

Ø  มีบุคลลากรที่เข้มแข็ง:มีอาจารย์ที่ชำนาญในสาขาวิชากว่า2800คน,ในระดับศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์(รวมถึงนักวิจัย)กว่า 1600คน,อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 300คน,อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 1200คน

Ø  ค่าครองชีพของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยซีหนานไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆแล้ว ค่าครองชีพในเมืองฉงชิ่งไม่สูงเท่ากับเมืองอื่น

Ø  ฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารการกินและผู้คน  อาหารที่เมืองฉงชิ่งนั้นขึ้นชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Ø  มีสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยซีหนานมีภูมิทัศน์ที่งดงามซึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยมีภูเขาจิ้นหวินและแม่น้ำเจียหลิง ภายในมหาวิทยาลัยมีสวนสาธารณะและต้นไม้รายล้อมอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาจีน

Logic

Religious Studies

Management of Agricultural Economy

Management of Forestry Economy

Agricultural Economy Accounting

Rural commerce and Finance

Statistics

Pedagogic Principles

Comparative Education

Preschool Education

Tertiary Education

Adult Education

Vocational and Technical Education

Theories of Educational Law

Science of Educational Technology

Ethic Pedagogy

Developmental and Educational Psychology

Theory of Curriculum and Instruction

History of Education

Elementary Pedagogy

Basic Psychology

Applied Psychology

Chinese Classical Literature

Chinese Modern and Contemporary Literature

Comparative and World Literature

Aesthetics

Chinese Philology

Theory of Literature and Art

Chinese Classical Philology

Chinese History

Basic Mathematics

Applied Mathematics

Probability Theory and Mathematical Statistics

Mathematics Education

Analytical Chemistry

Organic Chemistry

Physical Chemistry

Solid State Physics and Chemistry

Botany

Zoology

Hydrobiology

Microbiology

Cell Biology

Developmental Biology

Biochemistry and Molecular Biology

Ecology

Aquaculture

Physical Geography

Agricultural Water-Soil Engineering

Agricultural Biological Environment

and Energy Engineering

Soil Science

Plant Nutriology

Agro Environmental Protection

Land Resource Science

Intelligent Computing and Complex System

Agricultural Mechanization Engineering

Special Economic Animals Science

Special Economic Animals Breeding

Food Science

Engineering of Crops, Fat and Plant Protein

Processing and Storing of Farming Products

Processing and Storing of aquatic Products

Gardening

Science of Fruit Trees

Science of Vegetable

Ornamental Horticulture

Genetics

Crop cultivation and Geoponics

Crop Genetic Breeding

Plant Pathology

Pest Control

Pesticide Science

Biosafety

Studies of animal husbandry

Animal Genetics, Breeding and Reproduction

Animal Nutrition and Feed Science

Bio-Pharmaceutical Sciences

Physiology

Clean Energy Science

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

Pedagogy

Clinical and Healthy Psychology

Microbiology

Ecology

Biochemistry and Molecular Biology

Crop Science

Agro Resource and Environment

 

ระยะเวลาในการศึกษา  : 3 - 6 ปี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรภาษาจีน

Ø  ไม่มีสัญชาติจีน  สุขภาพแข็งแรง

Ø  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  มีหนังสือดินทาง อายุไม่เกิน 50 ปี

Ø  มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4  คะแนน 180 คะแนนขึ้นไป

*หากผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด  จำเป็นต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อน 1 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Ø  ไม่มีสัญชาติจีน สุขภาพแข็งแรง

Ø  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  มีหนังสือดินทาง อายุไม่เกิน 50 ปี

Ø  มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 คะแนนขึ้นไป หรือ TOFEL 85 คะแนนขึ้นไป ( เฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ )

Ø  มีผลการเรียนระดับปริญญาโท 3.00 ขึ้นไป

เอกสารประกอบการรับสมัคร

หลักสูตรภาษาจีน

Ø  ใบสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญา ของมหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  ประกาศนียบัตรระดับปริญญาโท และใบคะแนนรับปริญญาโท หากไม่ใช่ภาษาจีน จะต้องทำการแปลเอกสารเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ พร้อมรับรองการแปลที่ถูกต้อง

Ø  สำเนาผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4  คะแนน 180 ขึ้นไป

Ø  หนังสือแนะนำจากอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 คน พร้อมลายเซ็น ( จีนหรืออังกฤษ )

Ø  แผนการมาเรียนต่อเป็นภาษาจีน หรืออังกฤษ ไม่น้อยกว่า 1000 ตัวอักษร

Ø  หากมาศึกษาในสาขาดนตรี  ขอให้แนบผลงานในรูปแบบซีดี หรือ ดีวีดีมาด้วย  หรือหากมาเรียนในสาขาศิลป์ ขอให้แนบผลงานในรูปแบบซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมทั้งผลงานสเกตภาพ 2 ภาพ – ภาพระบายสี 2 ภาพ และผลงานอื่นๆอีก 2 ภาพ

Ø  สำเนาผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานอื่นๆที่ได้รับรางวัล

Ø  รูปถ่ายพื้นขาวทำวีซ่า 2 รูป  ( โปรดเขียนชื่อ – สกุล และสาขาที่เรียน ไว้ด้านหลังของภาพด้วย )

Ø  สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

Ø  สำเนาแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 2 ฉบับ ( ใบจริงเก็บไว้เพื่อขอวีซ่า )

Ø  ประวัติส่วนตัว

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Ø  ใบสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญา ของมหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  ประกาศนียบัตรระดับปริญญาโท และใบคะแนนรับปริญญาโท หากไม่ใช่ภาษาจีน จะต้องทำการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองการแปลที่ถูกต้อง

Ø  สำเนาผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS 6.5 ขึ้นไป หรือ TOFEL 85 คะแนนขึ้นไป

Ø  หนังสือแนะนำจากอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 คน พร้อมลายเซ็น ( ภาษาอังกฤษ )

Ø  แผนการมาเรียนต่อเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 1000 ตัวอักษร

Ø  หากมาศึกษาในสาขาดนตรี  ขอให้แนบผลงานในรูปแบบซีดี หรือ ดีวีดีมาด้วย  หรือหากมาเรียนในสาขาศิลป์ ขอให้แนบผลงานในรูปแบบซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมทั้งผลงานสเกตภาพ 2 ภาพ – ภาพระบายสี 2 ภาพ และผลงานอื่นๆอีก 2 ภาพ

Ø  สำเนาผลงานวิทยานิพนธ์ หรือผลงานอื่นๆที่ได้รับรางวัล

Ø  รูปถ่ายพื้นขาวทำวีซ่า 2 รูป  ( โปรดเขียนชื่อ – สกุล และสาขาที่เรียน ไว้ด้านหลังของภาพด้วย )

Ø  สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

Ø  สำเนาแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 2 ฉบับ ( ใบจริงเก็บไว้เพื่อขอวีซ่า )

Ø  ประวัติส่วนตัว

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครผ่านอินเทอร์เนต

Ø  เข้าไปที่ http://222.198.126.224/หลังจากนั้นทำการลงทะเบียน ตั้งไอดีผู้ใช้ รหัสผ่าน

Ø  เข้าไปที่ http://222.198.126.224/ เลือกที่ดาวน์โหลด表格下载แล้วดาวน์โหลด《西南大学外国学生来华学习申请表》 และ 《外国人体格检查记录》;

Ø  กรอกแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ《外国人体格检查记录》 แล้วนำไปโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านคุณเพื่อตรวจร่างกาย โดยจะต้องทำการตรวจตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งจะต้องให้แพทย์ลงชื่อรับรอง พร้อมกับประทับตราของโรงพยาบาลที่รูปถ่ายและลายเซ็นต์แพทย์ (แบบฟอร์มที่สมบูรณ์ มีผล 6 เดือน ) หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าแบบฟอร์มนั้นไม่มีผล

Ø  เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย  และกรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด พร้อมอัปโหลดหลักฐานต่างๆตามที่กำหนด

Ø  เมื่อกรอกแบบฟอร์ม และอัปโหลดหลักฐานตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ให้กดส่ง提交;

Ø  หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยซีหนานจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบเอกสารและคัดเลือก

Ø  หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทาง http://gjxy.swu.edu.cn นอกจากนั้นจะทำการส่งอีเมลล์ยืนยันให้ผู้ได้รับคัดเลือกอีกทางหนึ่ง 

Ø  โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องโอนเงินค่าสมัครจำนวน 400 หยวน ตามธนาคารที่แนบมาตอนท้ายของเอกสาร

Ø  เดือนมิถุนายน ทางมหาวิทยาลัยซีหนานจะทำการจัดส่ง หนังสือยืนยันการเข้าศึกษาต่อ และ เอกสารขอวีซ่า JW202

วิธีการสมัครแบบทั่วไป

Ø  เข้าไปที่ http://gjxy.swu.edu.cnเลือกเมนูดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร 《西南大学外国学生来华学习申请表》และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ《外国人体格检查记录》หรือเดินทางไปรับด้วยตนเองที่สำนักงานฝ่ายรับนักศึกษาต่างชาติ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ พร้อมทำไปตรวจตามรายการในแบบฟอร์ม ที่โรงพยาบาลรัฐบาลใกล้บ้านท่าน พร้อมให้แพทย์ลงชื่อรับรองพร้อมประทับตราโรงพยาบาลที่รูปถ่ายและลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ ซึ่งหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป แบบฟอร์มนี้ถือว่าไม่มีผล โดยผลการตรวจที่ถูกต้องนี้ จะมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ผู้สมัครควรคำนวณเวลาให้ถูกต้องด้วย

Ø  เตรียมเอกสารในการสมัครทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานฝ่ายรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยซี

Ø  เมื่อทางคณะได้รับเอกสาร จะได้นำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง

Ø  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผลการรับสมัครได้ที่ http://gjxy.swu.edu.cn  และในเวลาเดียวกันทางคณะฯจะมีการส่งอีเมลล์ยืนยันไปให้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Ø  เมื่อได้รับการยืนยันเข้าศึกษา ผู้สมัครจะต้องทำการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยซีหนาน ( ข้อมูลอยู่ด้านท้ายของเอกสาร ) เป็นเงิน 400 หยวน ( สี่ร้อยหยวนถ้วน )

Ø  ทางมหาวิทยาลัยซีหนานจะทำการจัดส่ง เอกสารยืนยันการเข้าศึกษา《录取通知书》 และเอกสารเพื่อขอวีซ่า《签证申请表》(JW202表)ไปให้ทางไปรษณีย์ภายในเดือนมิถุนายน

Ø  หมายเหตุ   ทางคณะฯจะไม่ทำการคืนเอกสารให้กับผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ

ระยะเวลาในการสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 15 มิถุนายน ( อิงตามวันที่ส่งไปรษณีย์เป็นหลัก )

ราคาห้องพัก

ห้องคู่     5000 หยวน/คน/ภาคเรียน ,  9000 หยวน/คน/ปีการศึกษา

ห้องเดี่ยว      7000 หยวน/คน/ภาคเรียน , 12000 หยวน/คน/ปีการศึกษา

หมายเหตุ   ทางคณะฯ มีบริการจัดหาห้องพักนอกมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามีความประสงค์ไม่พักอยู่หอพักนักศึกษาต่างชาติ

ค่าเล่าเรียน ( หยวน/ปีการศึกษา )

      ค่าเรียน        ค่าประกันสุขภาพ      รวม 

หลักสูตรภาษาจีน        30000          800            30800

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สายศิลป์          32000          800            32800

สายวิทย์          35000             800            35800

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: Southwest University

ธนาคาร: Bank of China, Chongqing Beibei Branch

เลขบัญชี0000 1102 0510 3057

รหัสธนาคารBKCHCNBJ59A

ที่อยู่ธนาคารBeibei District, Chongqing, P. R. China

รหัสไปรษณีย์400700

ติดต่อ

International Students Admission Office, Southwest University

Add: No. 2, Tiansheng Road, Beibei District, Chongqing 400715, P. R. China

Tel: +86-23-68367823, +86-23-6836-6002

Fax: +86-23-68253497, +86-23-68367823

E-mail:  fstudent@swu.edu.cn

Website:  http://gjxy.swu.edu.cn

点击咨询