หลักสูตรอบรมวิชาเฉพาะขั้นสูง

รายละเอียดการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน

(หลักสูตรอบรมสาขาวิชาเฉพาะขั้นสูง โดยเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)

 

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง

Ø  เป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลกำหนดให้อยู่ใน “โปรเจคท์ 211

Ø  ที่สาขาวิชาให้เรื่องเรียนหลากหลาย:ครอบคลุม12ประเภทคณะ,55สาขาชั้นนำในการเลือกเรียนเน้นความสำคัญของสาขาวิชาประเทศ,มีสาขาวิชาที่สำคัญหลักใน37จังหวัด,เป็นสถานศึกษาสำคัญในการทำการวิจัยในระดับpost-doctora,มี19สาขาวิชาที่สำคัญหลักในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก,มี44สาขาวิชาที่สำคัญหลักในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทระดับปริญญาตรีมีสาขาให้เลือกศึกษาต่อ 107สาขา

Ø  มีบุคลลากรที่เข้มแข็ง:มีอาจารย์ที่ชำนาญในสาขาวิชากว่า2800คน,ในระดับศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์(รวมถึงนักวิจัย)กว่า 1600คน,อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 300คน,อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 1200คน

Ø  ค่าครองชีพของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยซีหนานไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆแล้ว ค่าครองชีพในเมืองฉงชิ่งไม่สูงเท่ากับเมืองอื่น

Ø  ฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารการกินและผู้คน  อาหารที่เมืองฉงชิ่งนั้นขึ้นชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Ø  มีสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยซีหนานมีภูมิทัศน์ที่งดงามซึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยมีภูเขาจิ้นหวินและแม่น้ำเจียหลิง ภายในมหาวิทยาลัยมีสวนสาธารณะและต้นไม้รายล้อมอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน

Logic

Religious Studies

Management of Agricultural Economy

Management of Forestry Economy

Agricultural Economy Accounting

Rural commerce and Finance

Statistics

Pedagogic Principles

Comparative Education

Preschool Education

Tertiary Education

Adult Education

Vocational and Technical Education

Theories of Educational Law

Science of Educational Technology

Ethic Pedagogy

Developmental and Educational Psychology

Theory of Curriculum and Instruction

History of Education

Elementary Pedagogy

Basic Psychology

Applied Psychology

Chinese Classical Literature

Chinese Modern and Contemporary Literature

Comparative and World Literature

Aesthetics

Theory of Literature and Art

Chinese Classical Philology

Chinese History

Basic Mathematics

Applied Mathematics

Probability Theory and Mathematical Statistics

Mathematics Education

Analytical Chemistry

Organic Chemistry

Physical Chemistry

Solid State Physics and Chemistry

Botany

Zoology

Hydrobiology

Microbiology

Cell Biology

Developmental Biology

Biochemistry and Molecular Biology

Ecology

Aquaculture

Physical Geography

Agricultural Water-Soil Engineering

Agricultural Biological Environment

and Energy Engineering

Soil Science

Plant Nutriology

Agro Environmental Protection

Land Resource Science

Intelligent Computing and Complex

System

Agricultural Mechanization Engineering

Special Economic Animals Science

Special Economic Animals Breeding

Food Science

Engineering of Crops, Fat and Plant Protein

Processing and Storing of Farming Products

Processing and Storing of aquatic Products

Gardening

Science of Fruit Trees

Science of Vegetable

Ornamental Horticulture

Genetics

Crop cultivation and Geoponics

Crop Genetic Breeding

Plant Pathology

Pest Control

Pesticide Science

Biosafety

Studies of animal husbandry

Animal Genetics, Breeding and Reproduction

Animal Nutrition and Feed Science

Bio-Pharmaceutical Sciences

Physiology

Clean Energy Science

 

ระยะเวลาในการศึกษา 

1เทอมหรือมากกว่า1เทอมขึ้นไป

คุณสมบัติในการสมัคร

Ø  ไม่ถือสัญชาติจีน,สุขภาพร่างกายแข็งแรง,อายุครบ18ปีขึ้นไป

Ø  ใบรับรองการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือใบรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าได้ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย

Ø  มีคะแนนสอบHSK ระดับ4 มากกว่า180คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ ถ้าระดับภาษาจีนยังไม่ดีพอ จำเป็นจะต้องเริ่มภาษาจีนเสริมอีกหนึ่งปีก่อนที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชานั้นๆ

เอกสารในการสมัคร

Ø  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยซีหนาน《西南大学外国学生来华学习申请表》 (2ชุด ตัวจริง1ชุด สำเนา1ชุด)

Ø  สำเนาใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาโทและผลคะแนนการศึกษาภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

Ø  สำเนาผลการสอบสอบวัดระดับภาษาจีน HSK4,หรือระดับอื่น (ถ้ามี ให้แนบสำเนามาด้วย)

Ø  จดหมายแนะนำจากอาจารย์ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน พร้อมลายเซ็น 2ฉบับ

Ø  แผนการเรียนต่อในประเทศจีนหรือแผนการงานวิจัยไม่ต่ำกว่า800ตัวอักษร (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ)

Ø  ผลงาน ส่งในรูปแบบซีดี :กรณีมีความประสงค์ศึกษาในสาขาดนตรีให้อัดเพลงลงในซีดี,สาขาศิลปกรรมศาสตร์ถ่ายภาพรูปภาพลงในซีดี (สเก็ต 2 รูป ภาพระบายสี 2 รูป และงานอื่นๆอีก 2 รูป)

Ø  บทความหรืองานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์ (ถ้ามี)

Ø  ภาพถ่าย 2 รูป (ขนาดภาพถ่ายขอวีซ่า พื้นหลังสีขาว ด้านหลังภาพ กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล และสาขาลงไปด้วย)

Ø  สำเนาพาสปอร์ต (ที่ยังไม่หมดอายุ)

Ø  สำเนาผลการตรวจร่างกาย《外国人体格检查记录》2 ฉบับ (ฉบับจริงให้เก็บไว้ที่ตัวเอง เพื่อนำนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า)

ขั้นตอนการสมัครและการประกาศผล

ขั้นตอนการสมัครและประกาศผลออนไลน์

Ø  เข้าสู่ระบบของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยซีหนานhttp://222.198.126.224/),โดยการใส่ชื่อ,รหัส และรหัสยืนยันซึ่งเป็นขั้นตอนในการสมัคร

Ø  เข้าไปใน表格下载เพื่อกดดาวน์โหลดในเว็บไซด์ในการสมัครออนไลน์http://222.198.126.224/หลังจากนั้นดาวน์โหลด《西南大学外国学生来华学习申请表》และ《外国人体格检查记录》

Ø  กรอกรายละเอียดลงใน《西南大学外国学生来华学习申请表》,ในรับรองแพทย์จะต้องมาจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตาม《外国人体格检查记录》อย่างเคร่งครัด ในรับรับรองแพทย์นั้นจะต้องมีรูปถ่ายของผู้สมัครและตราประทับของโรงพยาบาลประทับให้ ถ้าหากขาดรูปถ่ายของผู้สมัคร ตราประทับจากโรงพยาบาล หรือลายเซ็นจากแพทย์ผู้ตรวจ ถือว่าใบรับรองแพทย์ฉบับนั้นเป็นโมฆะ และอายุของใบรับรองแพทย์มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันออกเอกสาร

Ø  เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว กรุณากรอกข้อมูลตามจริง และแนบสำเนาเอกสารลงไปด้วย

Ø  เมื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารต่างๆเสร็จแล้วกด “提交”หรือ”SUBMIT

Ø  กรรมการในมหาวิทยาลัยซีหนานพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร

Ø  ประกาศผลในเว็บไซด์http://gjxy.swu.edu.cn ของมหาวิทยาลัยซีหนานและผู้สมัครได้รับอีเมล์ตอบรับจากมหาวิทยาลัย

Ø  ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าสมัคร 400หยวน(รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารแนบท้ายเอกสารนี้)

Ø  ปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสาร “录取通知书:Admission Notice”และ “签证申请表(JW202: Visa Application for Study in China (JW202 ) แก่ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับ

ขั้นตอนการสมัครและประกาศผลแบบธรรมดา

Ø  ผู้สมัครสามารถเข้าเว็บไซด์ http://gjxy.swu.edu.cn เพื่อทำการดาวโหลดเอกสารใน “专区下载”,หรือติดต่อมายังมหาวิทยาลัยซีหนาน แผนกรับนักศึกาษาต่างชาติเพื่อขอรับใบสมัคร《西南大学外国学生来华学习申请表》และ《外国人体格检查记录》

Ø  กรอกรายละเอียดลงใน《西南大学外国学生来华学习申请表》,ในรับรองแพทย์จะต้องมาจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตาม《外国人体格检查记录》อย่างเคร่งครัด ในรับรับรองแพทย์นั้นจะต้องมีรูปถ่ายของผู้สมัครและตราประทับของโรงพยาบาลประทับให้ ถ้าหากขาดรูปถ่ายของผู้สมัคร ตราประทับจากโรงพยาบาล หรือลายเซ็นจากแพทย์ผู้ตรวจ ถือว่าใบรับรองแพทย์ฉบับนั้นเป็นโมฆะ และอายุของใบรับรองแพทย์มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันออกเอกสาร

Ø  เตรียมเอกสารอื่นในการสมัคร และนำเอกสารในการสมัครทั้งหมดส่งมาที่

Ø  กรรมการในมหาวิทยาลัยซีหนานพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร

Ø  ประกาศผลในเว็บไซด์http://gjxy.swu.edu.cn ของมหาวิทยาลัยซีหนานและผู้สมัครได้รับอีเมล์ตอบรับจากมหาวิทยาลัย

Ø  ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าสมัคร 400หยวน(รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารแนบท้ายเอกสารนี้)

Ø  {ปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสาร “录取通知书:Admission Notice”และ “签证申请表(JW202: Visa Application for Study in China (JW202 ) แก่ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับ โดยเอกสารที่ส่งมาให้มหาวิทยาลัยนั้น ผู้สมัครจะไม่ได้คืน

ระยะเวลาในการสมัคร

เริ่มรับสมัครวันที่1เดือนทกราคมของทุกปี

ผู้สมัครจะต้องสมัครให้เสร็จก่อนวันที่15เดือนมิถุนายนของทุกปี ทั้งการสมัครทางออนไลน์และส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ที่พักอาศัย

ห้องคู่: 5000 หยวน/ /เทอม, 9000หยวน/คน/ปีการศึกษา

ห้องเดี่ยว: 7000 /คน/เทอม, 12000หยวน/คน/ปีการศึกษา

หมายเหตุทางวิทยาลัยนานาชาติ สามารถช่วยผู้สมัครในการหาที่พักในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย (สกุลเงินหยวน)

                      ค่าเทอม                 ประกันชีวิต

นักศึกษาอบรมวิชาชีพเฉพาะ      13000/เทอม26000/ปีการศึกษา        400/เทอม800/ปีการศึกษา

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: Southwest University

ธนาคาร: Bank of China, Chongqing Beibei Branch

เลขบัญชี0000 1102 0510 3057

รหัสธนาคารBKCHCNBJ59A

ที่อยู่ธนาคารBeibei District, Chongqing, P. R. China

รหัสไปรษณีย์400700

ติดต่อ

International Students Admission Office, Southwest University

Add: No. 2, Tiansheng Road, Beibei District, Chongqing 400715, P. R. China

Tel: +86-23-68367823, +86-23-6836-6002

Fax: +86-23-68253497, +86-23-68367823

E-mail:  fstudent@swu.edu.cn

Website:  http://gjxy.swu.edu.cn

点击咨询