ทุนอธิการบดีมหาวิทยาลัยซีหนาน

รายละเอียดทุนการศึกษามหาวิทยาลัยซีหนาน

ประเภทของทุนการศึกษา

Ø  ปริญญาตรี รวมทั้งการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีน

Ø  ปริญญาโท

Ø  ปริญญาเอก

ระดับของทุนการศึกษา

Ø  ทุนการศึกษาระดับ 1

Ø  ทุนการศึกษาระดับ 2

รายระเอียดของทุนการศึกษา

Ø  ทุนการศึกษาระดับ 1 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ค่าลงทะเบียนเรียนค่าเล่าเรียน( ทัศนศึกษาและค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน ) ค่าประกันชีวิตพร้อมทั้งมีค่าใช้จ่ายรายเดือน ( ปริญญาตรี 1100หยวน/เดือน   ปริญญาโท 1400หยวน/เดือน  และปริญญาเอก 1700หยวน/เดือน )

Ø  ทุนการศึกษาระดับ 2 ครอบคลุมค่าใช้จ่ายดังนี้ค่าลงทะเบียนเรียนค่าเล่าเรียน( ทัศนศึกษาและค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน ) และค่าประกันชีวิต

ว่าด้วยการพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา ประจำปี

ว่าด้วย ระเบียบการพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษาต่างชาติทุนมหาวิทยาลัยซีหนาน โดยในเดือนพฤษภาคม ของทุกปี ทางมหาวิทยาลัยซีหนาน จะมีการพิจารณาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักศึกษา ซึ่งครอบคลุมถึง เวลาการเข้าเรียน ผลคะแนน การปฏิบัติตน ฯลฯ ซึ่งหากนักศึกษามีทิศทางในการเรียนหรือการปฏิบัติตนที่แย่ลง ทางมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ระงับการมอบทุนการศึกษาในภาคเรียนต่อไป

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Ø  ไม่มีสัญชาติจีนและมีสุขภาพแข็งแรง

Ø  การศึกษาขั้นพื้นฐานและอายุของผู้สมัคร

-          ระดับปริญญาตรีผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองการศึกษาระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่ามี และผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 30 ปี

-          ระดับปริญญาโทผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาตรี และผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 35 ปี

-          ระดับปริญญาเอกผู้สมัครจะต้องมีใบรับรองการศึกษาระดับปริญญาโท และผุ้สมัครมีอายุไม่เกิน 40 ปี

-          หลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาจีนผู้สมัครจะต้องสีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีปี 2 ขึ้นไปหรือสำเร็จการศึกษาปริญญาตรี และผู้สมัครมีอายุไม่เกิน 45 ปี

Ø  ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาใดๆในปีที่สมัคร

สาขาวิชาต่างๆ

สาขาระดับปริญญาตรีสอนในรูปแบบภาษาจีน

Philosophy

Public Administration

Administration Management

Political science and Public Administration

Economics

International Economics and Trade

Finance

Business Administration

Management of Human Resources

Tourism Management

Accounting

Management of Farming and Forestry

Logistics Management

Social Work

Cultural Industry Management

Public Relations

Pedagogy

Pre-School Education

Special Education

(for the disabled or mentally retarded)

Psychology

Applied Psychology

Physical Education

Sports Training

Chinese Language and Literature

Film and Drama Literature

Musicology

Musical Performance

Dance Studies

Painting and Chinese Painting

Sculpture

Fine Arts Studies

Environmental design

Visual Communication Design

History

Ethnology

Mathematics and Applied Mathematics

Statistics

Physics

Electronic Information Engineering

Communication Engineering

Chemistry

Applied Chemistry

Material Chemistry

Chemical Engineering and Technology

Bioscience

Bioengineering

Sericulture

Biotechnology

Geography

Environmental Resources &Rural and Urban Area Planning

Geographical Information System

Material Physics

Metallic Materials Engineering

Environmental Science

Hydrology and Water Resources Engineering

Environmental Engineering

Forestry Studies

Water and Soil Conservation and Desertification Control

Agricultural Resources and Environment

Land Resources Management

Automation(Controlling)

Computer Science and Technology

Software Programming

Information Management and Information System

Educational Technology

Network Engineering

Electronic Business

Automation(Engineering)

Electronic Science and Technology

Civil Engineering

Design and Manufacture of Machinery & Its Automation

Agricultural Mechanization &

Automation

Vehicle Engineering

Agricultural Architecture Environment & Energy Engineering

Textile Engineering

Light-chemical Engineering

Costume Design and Engineering

Food Science and Engineering

Packaging Engineering

Food Quality and Security

Tea Science

Horticulture

Landscape Architecture

City Planning

Agronomy

Biotechnology

Rural Region Development

Plant Protection

Forest Protection

Pharmaceutics

Pharmaceutical Engineering

Grassland Science

Animal Science

Veterinary Medicine

Aquatic Culture

Law

Journalism

Art of Broadcasting and Hosting

Editing and Directing of Radio and TV programs

Teaching Chinese to Speakers of

Other Languages

สาขาระดับปริญญาตรีสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ

International Economics and Trade

Pedagogy

Psychology

Biologic Science

Biotechnology

Automation(Controlling)

Software Programming

Food Science

Bio-science and Engineering

Environment design

History

 

สาขาระดับปริญญาโทสอนในรูปแบบภาษาจีน

Chinese Philosophy

Foreign Philosophy

Logic

Ethics

Religious Studies

Science and Technology Philology

Political Theory

Chinese and Foreign Political Systems

International Politics

Administrative Management

Public policy

Civil and Commercial Law

Political Economics

National Economics

Regional Economics

Finance

Industrial Economics

Accounting

Business Management

Tourism Management

Management of Agricultural Economy

Land Resource Management

Sociology

Public Relations

Applied Psychology

Pedagogic Principles

Curriculum and Pedagogy

History of Education

Comparative Education

Preschool Education

Tertiary Education

Vocational and Technical Education

Special Pedagogy

Theories of Educational Law

Developmental and Educational Psychology

Educational Business and Administration

Elementary pedagogy

Adult Education

the Development of Young Children’s

Organization and Ideology

Educational

Technology

Minority Education

Basic Psychology

Sports Humanistic Sociology

Sports Human Science

Physical Education

Science of Ethnic Traditional Sports

Aesthetics

Theory of Literature and Arts

Linguistics and Applied Linguistics

Chinese Philology

Science of Chinese Ancient Documents

Chinese Classical Literature

Chinese Modern and Contemporary Literature

Language and Literature of Chinese Minorities

Comparative and World Literature

Movie Studies

Studies of Fine Arts

Journalism

Communication Science

Musicology

Artistic Theory

Ethnology

Chinese Minorities History

Chinese History

World History

Basic Mathematics

Calculating Mathematics

Probability Theory and Mathematical Statistics

Applied Mathematics

Operational Research and Cybernetics

Mathematics Education

Statistics

Theoretical Physics

Condensed Matter Physics

Optics

Signal and Information Processing

Inorganic Chemistry

Analytical Chemistry

Organic Chemistry

Physical Chemistry

Polymeric Chemistry and Physics

Environmental Science

Applied Chemistry

Pharmaceutical Analysis

Botany

Zoology

Genetics

Developmental Biology

Biochemistry and Molecular Biology

Ecology

Microorganism and Biochemical Pharmacy

Physical Geography

Human Geography

Cartology and Geographical Information System

Quaternary Geology

Material Chemistry and Physics

Material Science

Environmental Engineering

Environment Planning and Management

Soil Science

Plant Nutriology

Agricultural environment protection

Land Resource Science

Forest Cultivation

Water and Soil Conservation and

Dissertation Prevention

Computer Systematic

Structure

Computer Software and Theories

Applied Computer Skills

Computer Controlling Technology

Software Engineering

Library Science

Informatics

Mechanization of Farming

Agricultural Water and Soil Engineering

Agro-Biological Environment and

Energy Engineering

Agricultural Electrification

and Automation

Civil and Architectural environment

Electrical and Mechanical Systems Engineering

Fiber Materials and Engineering

Design Theory

Science of Tea

Food Science

Engineering of Crop, Fat and Plant Protein

Processing and Storage of Farm Product

Processing and Storage of Aquatic Products

Food packaging engineering

Cell Biology

Landscape Plants and Ornamental Horticulture

Science of Fruit Trees

Science of Vegetables

Crop Genetics and Breeding

Ornamental Horticulture

Crop Cultivation and Geoponics

Traditional Chinese Pharmacology

Plant Pathology

Agricultural Pest Control

Pesticide Science

Biosafety

Hydrobiology

Microbiology

Animal Hereditary Breeding and Reproduction

Animal Nutriology and Feedstuff Science

Basic Veterinary Medicine

Preventive Veterinary Medicine

Clinical Veterinary Medicine

Aquaculture

Lawn Science

Physiology

Special Economic Animal Breeding

Biophysics

Special Economic Animal Science

Clean Energy Science

Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

 

สาขาระดับปริญญาโทสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ

Pedagogy

Clinical and Healthy Psychology

Clean Energy Science

Biochemistry and Molecular Biology

Ecology

Crop Genetics and Breeding

Environmental Science

Clinical Veterinary Medicine

Aquaculture Science

Materials Physics and Chemistry

Signal and Information Processing

Chinese History

สาขาระดับปริญญาเอกสอนในรูปแบบภาษาจีน

Logic

Religious Studies

Management of Agricultural Economy

Management of Forestry Economy

Agricultural Economy Accounting

Rural commerce and Finance

Statistics

Pedagogic Principles

Comparative Education

Preschool Education

Tertiary Education

Adult Education

Vocational and Technical Education

Theories of Educational Law

Science of Educational Technology

Ethic Pedagogy

Developmental and Educational Psychology

Theory of Curriculum and Instruction

History of Education

Elementary Pedagogy

Basic Psychology

Applied Psychology

Chinese Classical Literature

Chinese Modern and Contemporary Literature

Comparative and World Literature

Aesthetics

Theory of Literature and Art

Chinese Classical Philology

Chinese History

Basic Mathematics

Applied Mathematics

Probability Theory and Mathematical Statistics

Mathematics Education

Analytical Chemistry

Organic Chemistry

Physical Chemistry

Solid State Physics and Chemistry

Botany

Zoology

Hydrobiology

Microbiology

Cell Biology

Developmental Biology

Biochemistry and Molecular Biology

Ecology

Aquaculture

Physical Geography

Agricultural Water-Soil Engineering

Agricultural Biological Environment

and Energy Engineering

Soil Science

Plant Nutriology

Agro Environmental Protection

Land Resource Science

Intelligent Computing and Complex System

Agricultural Mechanization Engineering

Special Economic Animals Science

Special Economic Animals Breeding

Food Science

Engineering of Crops, Fat and Plant Protein

Processing and Storing of Farming Products

Processing and Storing of aquatic Products

Gardening

Science of Fruit Trees

Science of Vegetable

Ornamental Horticulture

Genetics

Crop cultivation and Geoponics

Crop Genetic Breeding

Plant Pathology

Pest Control

Pesticide Science

Biosafety

Studies of animal husbandry

Animal Genetics, Breeding and Reproduction

Animal Nutrition and Feed Science

Bio-Pharmaceutical Sciences

Physiology

Clean Energy Science

สาขาระดับปริญญาเอกสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ

Pedagogy

Clinical and Healthy Psychology

Microbiology

Ecology

Biochemistry and Molecular Biology

Crop Science

Agro Resource and Environment

 

 

วิธีการสมัครและการเตรียมเอกสารประกอบการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต

Ø  เข้าเว็ปไซต์คณะนานาชาติมหาวิทยาลัยซีหนานhttp://222.198.126.224/),สมัครสมาชิกตั้งพาสเวิร์ดและlog in ให้เรียบร้อย

Ø  คลิ้ก表格下载ในหน้าhttp://222.198.126.224/เพื่อเตรียมดาวโหลดใบสมัครขอรับทุนดาวโหลด《西南大学校长奖学金申请表และ《外国人体格检查记录》;

Ø  กรอกใบสมัคร《西南大学校长奖学金申请表》 และตรวจร่างกายในจังหวัดที่ผู้สมัครอยู่ ผู้สมัครควรจะทำตามคำแนะนำของใบตรวจร่างกาย《外国人体格检查记录》อย่างละเอียดหากไม่มีตราประทับของโรงพยาบาลที่รูปถ่ายในใบตรวจร่างกายโรงพยาบาลที่จีนจะถือว่าไม่ผ่านและใบตรวจร่างกายจะมีผลเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้นผู้สมัครควรคำนวณเวลาในการไปตรวจร่างกายด้วยตัวเอง

Ø  เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย กรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด และอัปโหลดหลักฐานต่างๆตามที่กำหนด

Ø  หลังจากกรอกใบสมัครเสร็จและดูความเรียบร้อยแล้วให้กด点击提交

Ø  ทางมหาวิทยาลัยจะตรวจดูและคัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้ารอบ

Ø  มหาวิทยาลัยจะแสดงรายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารอบทางเว็ปไซต์http://gjxy.swu.edu.cnและส่งอีเมลตอบรับไปทางผู้สมัคร

Ø  นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องโอนเงินจำนวน 400 หยวนให้กับมหาวิทยาลัย

Ø  ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือตอบรับและ《签证申请表》(JW202ภายในเดือนมิถุนายนให้ผู้สมัครที่เข้ารอบ

ขั้นตอนการสมัครแบบทั่วไป

Ø  เข้าเว็ปไซต์http://gjxy.swu.edu.cnเพื่อดาวโหลดใบสมัคร

《西南大学校长奖学金申请表》และ《外国人体格检查记录》หรือรับใบสมัครจากสำนักงานฝ่ายรับนักศึกษา

Ø  กรอกใบสมัคร《西南大学校长奖学金申请表》 และตรวจร่างกายในจังหวัดที่ผู้สมัครอยู่ผู้สมัครควรจะทำตามคำแนะนำของใบตรวจร่างกาย《外国人体格检查记录》อย่างละเอียดหากไม่มีตราประทับของโรงพยาบาลที่รูปถ่ายในใบตรวจร่างกายโรงพยาบาลที่จีนจะถือว่าไม่ผ่านและใบตรวจร่างกายจะมีผลเพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้นผู้สมัครควรคำนวณเวลาในการไปตรวจร่างกายด้วยตัวเอง

Ø  นำเอกสารทั้งหมดรวบรวมส่งมาที่สำนักงานรับนักศึกษาคณะนานาชาติมหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  ทางมหาวิทยาลัยจะตรวจดูและคัดเลือกใบสมัครที่ผ่านเข้ารอบ

Ø  มหาวิทยาลัยจะแสดงรายชื่อผู้ที่ผ่านการเข้ารอบทางเว็ปไซต์http://gjxy.swu.edu.cnและส่งอีเมลตอบรับไปทางผู้สมัคร

Ø  นักศึกษาที่ได้รับทุนจะต้องโอนเงินจำนวน 400 หยวนให้กับมหาวิทยาลัย

Ø  ทางมหาวิทยาลัยจะจัดส่งหนังสือตอบรับและ《签证申请表》(JW202ภายในเดือนมิถุนายนให้ผู้สมัครที่เข้ารอบ

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: Southwest University

ธนาคาร: Bank of China, Chongqing Beibei Branch

เลขบัญชี0000 1102 0510 3057

รหัสธนาคารBKCHCNBJ59A

ที่อยู่ธนาคารBeibei District, Chongqing, P. R. China

รหัสไปรษณีย์400700

เอกสารประกอบการสมัคร

{C}-          ใบสมัครทุนมหาวิทยาลัย 2 ชุด + สำเนา 1 ชุด

-           สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร  ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ จะต้องให้ทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ทำหนังสือรับรองการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน + สำเนาหนังสือแต่งตั้ง โดยเอกสารทุกฉบับจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน พร้อมประทับตรารับรองการแปลเป็นสำคัญ ( 2 ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

-           ใบคะแนนระดับปริญญาตรีที่ออกโดยมหาวิทยาลัย ( กรณีสมัครเรียนในระดับปริญญาโท ) ใบคะแนนระดับปริญญาโท ( กรณีสมัครเรียนในระดับปริญญาเอก ) โดยทุกฉบับจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน พร้อมประทับตรารับรองการแปลเป็นสำคัญ ( 2 ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

-          แผนการมาศึกษาต่อที่ประเทศจีน ไม่น้อยกว่า 800 ตัวอักษร( จีนหรืออังกฤษ )

-          เอกสารแนะนำผู้สมัคร พร้อมลายเซ็นต์ จากอาจารย์ระดับศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ รวม 2 ท่าน โดยใช้ภาษาจีนหรืออังกฤษในการเขียน ( 2ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

-          ผู้ที่สมัครเรียนในสาขาดนตรีจะต้องส่งผลงานเพลงในรูปแบบซีดีหรือดีวีดี แนบมาด้วย / ผู้ที่สมัครเรียนในสาขาศิลป์จะต้องส่งผลงานในรูปแบบซีดีหรือดีวีดี รวมไปถึง ภาพสเก็ต 2 ภาพ ภาพลงสี 2 ภาพ และผลงานภาพวาดอื่นๆ 2 ภาพ ( ถ้ามี )

-          สำเนาผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน ( HSK )  ( ถ้ามี )

-          ผลงานวิทยานิพนธ์ บทความ หรือผลงานต่างๆที่ได้รับรางวัล ( ถ้ามี )

-          ภาพถ่ายขอวีซ่า พื้นหลังขาว 2 แผ่น โดยเขียนชื่อ สกุลและสาขาเรียน ของผู้สมัครหลังภาพ

-          สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

-          สำเนาแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ 《外国人体格检查记录》( สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gjxy.swu.edu.cn ) ใบจริงเก็บไว้ที่ผู้สมัคร โดยข้อมูลต่างๆในฟอร์มให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน และให้แพทย์ผู้ตรวจลงชื่อ พร้อมประทับตราโรงพยาบาลที่รูปถ่ายผู้สมัคร และลายเซ็นต์แพทย์  

 ***ข้อควรรู้   1.เฉพาะนักศึกษาที่มาศึกษาต่อที่ประเทศจีน 6 เดือนขึ้นไป  2.ฟอร์มนี้มีอายุการใช้งาน 6 เดือน  3.หากไม่มีลายเซ็นแพทย์ หรือตราประทับของโรงพยาบาล ฟอร์มนี้ไม่มีผลในการใช้

-          ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆ

ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

-          ใบสมัครขอรับทุนรัฐบาลจีน ( 2 ชุด+ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

-          สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร  ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ จะต้องให้ทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ทำหนังสือรับรองการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน + สำเนาหนังสือแต่งตั้ง โดยเอกสารทุกฉบับจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน พร้อมประทับตรารับรองการแปลเป็นสำคัญ ( 2 ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

-           ใบคะแนนระดับปริญญาตรีที่ออกโดยมหาวิทยาลัย ( กรณีสมัครเรียนในระดับปริญญาโท ) ใบคะแนนระดับปริญญาโท ( กรณีสมัครเรียนในระดับปริญญาเอก ) โดยทุกฉบับจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรองการแปลเป็นสำคัญ ( 2 ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

-          แผนการมาศึกษาต่อที่ประเทศจีน ไม่น้อยกว่า 800 ตัวอักษร ( อังกฤษ )

-          เอกสารแนะนำผู้สมัคร พร้อมลายเซ็นต์ จากอาจารย์ระดับศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ รวม 2 ท่าน โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน ( 2ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

-          ผู้ที่สมัครเรียนในสาขาดนตรีจะต้องส่งผลงานเพลงในรูปแบบซีดีหรือดีวีดี แนบมาด้วย / ผู้ที่สมัครเรียนในสาขาศิลป์จะต้องส่งผลงานในรูปแบบซีดีหรือดีวีดี รวมไปถึง ภาพสเก็ต 2 ภาพ ภาพลงสี 2 ภาพ และผลงานภาพวาดอื่นๆ 2 ภาพ ( ถ้ามี )

-          สำเนาผลคะแนน IELTS หรือ TOFEL ( เฉพาะประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร )

-          ผลงานวิทยานิพนธ์ บทความ หรือผลงานต่างๆที่ได้รับรางวัล ( ถ้ามี )

-          ภาพถ่ายขอวีซ่า พื้นหลังขาว 2 แผ่น โดยเขียนชื่อ สกุลและสาขาเรียน ของผู้สมัครหลังภาพ

-          สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

-          สำเนาแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ 《外国人体格检查记录》( สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gjxy.swu.edu.cn ) ใบจริงเก็บไว้ที่ผู้สมัคร โดยข้อมูลต่างๆในฟอร์มให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน และให้แพทย์ผู้ตรวจลงชื่อ พร้อมประทับตราโรงพยาบาลที่รูปถ่ายผู้สมัคร และลายเซ็นต์แพทย์    ***ข้อควรรู้   1.เฉพาะนักศึกษาที่มาศึกษาต่อที่ประเทศจีน 6 เดือนขึ้นไป  2.ฟอร์มนี้มีอายุการใช้งาน 6 เดือน  3.หากไม่มีลายเซ็นแพทย์ หรือตราประทับของโรงพยาบาล ฟอร์มนี้ไม่มีผลในการใช้

-          ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆ

ระยะเวลาการสมัคร

ทุกๆปีก่อนวันที่ 15 พฤษภาคมผู้สมัครจะต้องส่งเอกสารผ่านทางอินเตอร์เน็ต หรือทางไปรษณีย์มาถึงสำนักงานฝ่ายรับนักศึกษาต่างชาติมหาวิทยาลัยซีหนาน ( ยึดวันที่ส่งไปรษณีย์เป็นหลัก )

รายละเอียดหอพัก

{C}Ø  {C}ห้องคู่5000หยวน/คน/เทอม9000หยวน/คน/ปีการศึกษา

{C}Ø  {C}ห้องเดียว7000หยวน/คน/เทอม12000หยวน/คน/ปีการศึกษา

ปล.ทางคณะสามารถจัดหาห้องพักข้างนอกมหาวิทยาลัยให้กับนักศึกษาได้

ติดต่อ

International Students Admission Office, Southwest University

Add: No. 2, Tiansheng Road, Beibei District, Chongqing 400715, P. R. China

Tel: +86-23-68367823, +86-23-6836-6002

Fax: +86-23-68253497, +86-23-68367823

E-mail:  fstudent@swu.edu.cn

Website:  http://gjxy.swu.edu.cn

点击咨询