ทุนรัฐบาลจีน

ทุนรัฐบาลจีน

--โครงการสถานศึกษสชั้นนำระดับปริญญาโท คณะมนุษย์ศาสตร์โควการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมจีน-อเมริกา

 

ระยะเวลาการศึกษา

-          {C}{C}{C}ระดับปริญญาโท          2 – 3 ปี

-          {C}{C}{C}ระดับปริญญาเอก  3       ปี

หมายเหตุ : ส่วนใหญ่แล้ว แต่ละสาขาวิชาจะทำการสอนในรูปแบบของภาษาจีน  ซึ่งมีเพียงบางสาขาเท่านั้นที่เปิดสอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ.  หากผู้รับทุนมีผลการสอบวัดความรู้ทางด้านภาษาจีน (HSK) ไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด จะต้องทำการเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อน 1 ปี หลังจากสอบผ่าน จึงจะได้เข้าเรียนในสาขาวิชาที่เลือกต่อไป

ทุนการศึกษานี้ครอบคลุม

Ø  ค่าลงทะเบียนเรียน / ทดสอบต่างๆ

Ø  ค่าเล่าเรียน

Ø  ค่าใช้จ่ายในการฝึกงาน

Ø  ค่าที่พัก

Ø  ค่าประกันสุขภาพ

Ø  ค่าใช้จ่ายรายเดือน ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ

Ø  ระดับปริญญาโท 3000 หยวน/เดือน (สามพันหยวน)

Ø  ระดับปริญญาเอก 3500 หยวน/เดือน (สามพันห้าร้อยหยวน)

คุณสมบัติของผู้สมัครทุน

Ø  ไม่มีสัญชาติจีน และมีสุขภาพแข็งแรง

Ø  ไม่ใช่นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในประเทศจีน ( ในกรณีเพิ่งจะสำเร็จการศึกษาจากประเทศจีน จะต้องกลับประเทศตนเองก่อนอย่างน้อย 1 ปี ถึงจะมีสิทธิขอทุนการศึกษานี้ )

Ø  อายุและเกณฑ์การสมัครในระดับต่างๆ

Ø  ระดับปริญญาโท   – เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้ว อายุไม่เกิน 35 ปี

Ø  ระดับปริญญาเอก – เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทแล้ว  อายุไม่เกิน 40 ปี

Ø  ยังไม่ได้รับทุนการศึกษาใดๆ ในปีที่สมัคร

สาขาวิชาต่างๆ

ระดับปริญญาโท สอนในรูปแบบภาษาจีน

Chinese Philosophy

Foreign Philosophy

Logic

Ethics

Religious Studies

Science and Technology Philology

Political Theory

Chinese and Foreign Political Systems

International Politics

Administrative Management

Public policy

Civil and Commercial Law

Political Economics

National Economics

Regional Economics

Finance

Industrial Economics

Accounting

Business Management

Tourism Management

Management of Agricultural Economy

Land Resource Management

Sociology

Public Relations

Applied Psychology

Pedagogic Principles

Curriculum and Pedagogy

History of Education

Comparative Education

Preschool Education

Tertiary Education

Vocational and Technical Education

Special Pedagogy

Theories of Educational Law

Developmental and Educational Psychology

Educational Business and Administration

Elementary pedagogy

Adult Education

the Development of Young Children’s

Organization and Ideology

Educational

Technology

Minority Education

Basic Psychology

Sports Humanistic Sociology

Sports Human Science

Physical Education

Science of Ethnic Traditional Sports

Aesthetics

Theory of Literature and Arts

Linguistics and Applied Linguistics

Chinese Philology

Science of Chinese Ancient Documents

Chinese Classical Literature

Chinese Modern and Contemporary Literature

Language and Literature of Chinese Minorities

Comparative and World Literature

Movie Studies

Studies of Fine Arts

Journalism

Communication Science

Musicology

Artistic Theory

Ethnology

Chinese Minorities History

Chinese History

World History

Basic Mathematics

Calculating Mathematics

Probability Theory and Mathematical Statistics

Applied Mathematics

Operational Research and Cybernetics

Mathematics Education

Statistics

Theoretical Physics

Condensed Matter Physics

Optics

Signal and Information Processing

Inorganic Chemistry

Analytical Chemistry

Organic Chemistry

Physical Chemistry

Polymeric Chemistry and Physics

Environmental Science

Applied Chemistry

Pharmaceutical Analysis

Botany

Zoology

Genetics

Developmental Biology

Biochemistry and Molecular Biology

Ecology

Microorganism and Biochemical Pharmacy

Physical Geography

Human Geography

Cartology and Geographical Information System

Quaternary Geology

Material Chemistry and Physics

Material Science

Environmental Engineering

Environment Planning and Management

Soil Science

Plant Nutriology

Agricultural environment protection

Land Resource Science

Forest Cultivation

Water and Soil Conservation and

Dissertation Prevention

Computer Systematic

Structure

Computer Software and Theories

Applied Computer Skills

Computer Controlling Technology

Software Engineering

Library Science

Informatics

Mechanization of Farming

Agricultural Water and Soil Engineering

Agro-Biological Environment and

Energy Engineering

Agricultural Electrification

and Automation

Civil and Architectural environment

Electrical and Mechanical Systems Engineering

Fiber Materials and Engineering

Design Theory

Science of Tea

Food Science

Engineering of Crop, Fat and Plant Protein

Processing and Storage of Farm Product

Processing and Storage of Aquatic Products

Food packaging engineering

Cell Biology

Landscape Plants and Ornamental Horticulture

Science of Fruit Trees

Science of Vegetables

Crop Genetics and Breeding

Ornamental Horticulture

Crop Cultivation and Geoponics

Traditional Chinese Pharmacology

Plant Pathology

Agricultural Pest Control

Pesticide Science

Biosafety

Hydrobiology

Microbiology

Animal Hereditary Breeding and Reproduction

Animal Nutriology and Feedstuff Science

Basic Veterinary Medicine

Preventive Veterinary Medicine

Clinical Veterinary Medicine

Aquaculture

Lawn Science

Physiology

Special Economic Animal Breeding

Biophysics

Special Economic Animal Science

Clean Energy Science

Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

 

ระดับปริญญาโท สอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ

Pedagogy

Clinical and Healthy Psychology

Clean Energy Science

Biochemistry and Molecular Biology

Ecology

Crop Genetics and Breeding

Environmental Science

Clinical Veterinary Medicine

Aquaculture Science

Materials Physics and Chemistry

Signal and Information Processing

Chinese History

ระดับปริญญาเอก สอนในรูปแบบภาษาจีน

Logic

Religious Studies

Management of Agricultural Economy

Management of Forestry Economy

Agricultural Economy Accounting

Rural commerce and Finance

Statistics

Pedagogic Principles

Comparative Education

Preschool Education

Tertiary Education

Adult Education

Vocational and Technical Education

Theories of Educational Law

Science of Educational Technology

Ethic Pedagogy

Developmental and Educational Psychology

Theory of Curriculum and Instruction

History of Education

Elementary Pedagogy

Basic Psychology

Applied Psychology

Chinese Classical Literature

Chinese Modern and Contemporary Literature

Comparative and World Literature

Aesthetics

Theory of Literature and Art

Chinese Classical Philology

Chinese History

Basic Mathematics

Applied Mathematics

Probability Theory and Mathematical Statistics

Mathematics Education

Analytical Chemistry

Organic Chemistry

Physical Chemistry

Solid State Physics and Chemistry

Botany

Zoology

Hydrobiology

Microbiology

Cell Biology

Developmental Biology

Biochemistry and Molecular Biology

Ecology

Aquaculture

Physical Geography

Agricultural Water-Soil Engineering

Agricultural Biological Environment

and Energy Engineering

Soil Science

Plant Nutriology

Agro Environmental Protection

Land Resource Science

Intelligent Computing and Complex System

Agricultural Mechanization Engineering

Special Economic Animals Science

Special Economic Animals Breeding

Food Science

Engineering of Crops, Fat and Plant Protein

Processing and Storing of Farming Products

Processing and Storing of aquatic Products

Gardening

Science of Fruit Trees

Science of Vegetable

Ornamental Horticulture

Genetics

Crop cultivation and Geoponics

Crop Genetic Breeding

Plant Pathology

Pest Control

Pesticide Science

Biosafety

Studies of animal husbandry

Animal Genetics, Breeding and Reproduction

Animal Nutrition and Feed Science

Bio-Pharmaceutical Sciences

Physiology

Clean Energy Science

ระดับปริญญาเอก สอนในรูปแบบภาษาอังกฤษ

Pedagogy

Clinical and Healthy Psychology

Microbiology

Ecology

Biochemistry and Molecular Biology

Crop Science

Agro Resource and Environment

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

Ø  เข้าไปที่เว็บไซด์ http://laihua.csc.edu.cn  เพื่อทำการลงทะเบียนและสร้างหมายเลขประจำตัว

Ø  เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อย โปรดศึกษาวิธีการสมัคร และทำตามขั้นตอน

Ø  คลิ๊กที่ ต่อไป 下一步แล้วเลือก ทุนรัฐบาลจีน中国政府奖学金

Ø  คลิ๊กที่ ต่อไป 下一步แล้วกรอกประวัติส่วนตัว หลังจากนั้นกรอกรหัสหน่วยงาน ซึ่งรหัสมหาวิทยาลัยซีหนานคือ 10635

Ø  คลิ๊กที่ ต่อไป 下一步แล้วกรอกตามแบบฟอร์มทางซ้ายมือของเพจ โดยกรอกข้อมูลให้ถูกต้อง ตามความเป้นจริง ***ข้อควรรู้  ผู้สมัครจะต้องเลือกคณะที่ต้องการศึกษา หลังจากนั้นจึงเลือกสาขาวิชา หากต้องการทราบรายละเอียดของสาขาวิชาที่เรียน โปรดคลิ๊กที่ ช่วยเหลือ 帮助 เพื่อดาวน์โหลดเอกสาร

Ø  หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อย ให้กดส่งข้อมูล

Ø  หลังจากนั้นคลิ๊กที่ 下载申请แล้วปริ้นออกมาสองชุด

Ø  เตรียมหลักฐานประกอบการสมัครอื่นๆ พร้อมใบสมัคร อย่างละ 2 ชุด ส่งมาที่ ฝ่ายรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน ( 寄至西南大学外国学生招生办公室 )

Ø  เมื่อทางมหาวิทยาลัยได้รับเอกสาร จะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าประเมินและคัดเลือก หลังจากนั้นจะได้ส่งเอกสารที่ผ่านการคัดเลือกแล้วไปยังสำนักงานการศึกษามหานครฉงชิ่งและCSC ต่อไป

Ø  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ http://gjxy.swu.edu.cn   หลังจากนั้นทางคณะฯจะทำการส่งเอกสารยืนยันการรับเข้าเรียน และ เอกสารขอวีซ่าJW201 ภายในเดือนกรกฎาคม

Ø  ผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องทำการโอนเงินค่าสมัคร มาที่บัญชีของมหาวิทยาลัยซีหนาน จำนวน 400 หยวน ( สี่ร้อยหยวนถ้วน )

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: Southwest University

ธนาคาร: Bank of China, Chongqing Beibei Branch

เลขบัญชี0000 1102 0510 3057

รหัสธนาคารBKCHCNBJ59A

ที่อยู่ธนาคารBeibei District, Chongqing, P. R. China

รหัสไปรษณีย์400700

เอกสารประกอบการสมัคร

ใช้ภาษาจีนในการสอน

Ø  ใบสมัครขอรับทุนรัฐบาลจีน ( 2 ชุด+ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

Ø  สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร  ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ จะต้องให้ทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ทำหนังสือรับรองการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน + สำเนาหนังสือแต่งตั้ง โดยเอกสารทุกฉบับจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน พร้อมประทับตรารับรองการแปลเป็นสำคัญ ( 2 ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

Ø  ใบคะแนนระดับปริญญาตรีที่ออกโดยมหาวิทยาลัย ( กรณีสมัครเรียนในระดับปริญญาโท ) ใบคะแนนระดับปริญญาโท ( กรณีสมัครเรียนในระดับปริญญาเอก ) โดยทุกฉบับจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน พร้อมประทับตรารับรองการแปลเป็นสำคัญ ( 2 ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

Ø  แผนการมาศึกษาต่อที่ประเทศจีน ไม่น้อยกว่า 800 ตัวอักษร( จีนหรืออังกฤษ )

Ø  เอกสารแนะนำผู้สมัคร พร้อมลายเซ็นต์ จากอาจารย์ระดับศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ รวม 2 ท่าน โดยใช้ภาษาจีนหรืออังกฤษในการเขียน ( 2ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

Ø  ผู้ที่สมัครเรียนในสาขาดนตรีจะต้องส่งผลงานเพลงในรูปแบบซีดีหรือดีวีดี แนบมาด้วย / ผู้ที่สมัครเรียนในสาขาศิลป์จะต้องส่งผลงานในรูปแบบซีดีหรือดีวีดี รวมไปถึง ภาพสเก็ต 2 ภาพ ภาพลงสี 2 ภาพ และผลงานภาพวาดอื่นๆ 2 ภาพ ( ถ้ามี )

Ø  สำเนาผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน ( HSK )  ( ถ้ามี )

Ø  ผลงานวิทยานิพนธ์ บทความ หรือผลงานต่างๆที่ได้รับรางวัล ( ถ้ามี )

Ø  ภาพถ่ายขอวีซ่า พื้นหลังขาว 2 แผ่น โดยเขียนชื่อ – สกุลและสาขาเรียน ของผู้สมัครหลังภาพ

Ø  สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

Ø  สำเนาแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ 《外国人体格检查记录》( สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gjxy.swu.edu.cn ) ใบจริงเก็บไว้ที่ผู้สมัคร โดยข้อมูลต่างๆในฟอร์มให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน และให้แพทย์ผู้ตรวจลงชื่อ พร้อมประทับตราโรงพยาบาลที่รูปถ่ายผู้สมัคร และลายเซ็นต์แพทย์    ***ข้อควรรู้   1.เฉพาะนักศึกษาที่มาศึกษาต่อที่ประเทศจีน 6 เดือนขึ้นไป  2.ฟอร์มนี้มีอายุการใช้งาน 6 เดือน  3.หากไม่มีลายเซ็นแพทย์ หรือตราประทับของโรงพยาบาล ฟอร์มนี้ไม่มีผลในการใช้

Ø  ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆ

ใช้ภาษาอังกฤษในการสอน

Ø  ใบสมัครขอรับทุนรัฐบาลจีน ( 2 ชุด+ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

Ø  สำเนาประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษา หรือ ปริญญาบัตร  ในกรณีที่ผู้สมัครกำลังศึกษาหรือทำงานอยู่ จะต้องให้ทางโรงเรียน/มหาวิทยาลัย/หน่วยงาน ทำหนังสือรับรองการศึกษา/หนังสือรับรองการทำงาน + สำเนาหนังสือแต่งตั้ง โดยเอกสารทุกฉบับจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษหรือจีน พร้อมประทับตรารับรองการแปลเป็นสำคัญ ( 2 ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

Ø  ใบคะแนนระดับปริญญาตรีที่ออกโดยมหาวิทยาลัย ( กรณีสมัครเรียนในระดับปริญญาโท ) ใบคะแนนระดับปริญญาโท ( กรณีสมัครเรียนในระดับปริญญาเอก ) โดยทุกฉบับจะต้องทำการแปลเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมประทับตรารับรองการแปลเป็นสำคัญ ( 2 ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

Ø  แผนการมาศึกษาต่อที่ประเทศจีน ไม่น้อยกว่า 800 ตัวอักษร ( อังกฤษ )

Ø  เอกสารแนะนำผู้สมัคร พร้อมลายเซ็นต์ จากอาจารย์ระดับศาสตราจารย์หรือรองศาสตราจารย์ รวม 2 ท่าน โดยใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน ( 2ชุด + ถ่ายเอกสาร 1 ชุด )

Ø  ผู้ที่สมัครเรียนในสาขาดนตรีจะต้องส่งผลงานเพลงในรูปแบบซีดีหรือดีวีดี แนบมาด้วย / ผู้ที่สมัครเรียนในสาขาศิลป์จะต้องส่งผลงานในรูปแบบซีดีหรือดีวีดี รวมไปถึง ภาพสเก็ต 2 ภาพ ภาพลงสี 2 ภาพ และผลงานภาพวาดอื่นๆ 2 ภาพ ( ถ้ามี )

Ø  สำเนาผลคะแนน IELTS หรือ TOFEL ( เฉพาะประเทศที่ไม่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร )

Ø  ผลงานวิทยานิพนธ์ บทความ หรือผลงานต่างๆที่ได้รับรางวัล ( ถ้ามี )

Ø  ภาพถ่ายขอวีซ่า พื้นหลังขาว 2 แผ่น โดยเขียนชื่อ – สกุลและสาขาเรียน ของผู้สมัครหลังภาพ

Ø  สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

Ø  สำเนาแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ 《外国人体格检查记录》( สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://gjxy.swu.edu.cn ) ใบจริงเก็บไว้ที่ผู้สมัคร โดยข้อมูลต่างๆในฟอร์มให้ใช้ภาษาอังกฤษในการเขียน และให้แพทย์ผู้ตรวจลงชื่อ พร้อมประทับตราโรงพยาบาลที่รูปถ่ายผู้สมัคร และลายเซ็นต์แพทย์    ***ข้อควรรู้   1.เฉพาะนักศึกษาที่มาศึกษาต่อที่ประเทศจีน 6 เดือนขึ้นไป  2.ฟอร์มนี้มีอายุการใช้งาน 6 เดือน  3.หากไม่มีลายเซ็นแพทย์ หรือตราประทับของโรงพยาบาล ฟอร์มนี้ไม่มีผลในการใช้

Ø  ทางมหาวิทยาลัยจะไม่คืนเอกสารต่างๆไม่ว่ากรณีใดๆ

ระยะเวลาการสมัคร

ปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน ( อิงตามวันที่ของไปรษณีย์เป็นหลัก )

ติดต่อพวกเรา

International Students Admission Office, Southwest University

Add: No. 2, Tiansheng Road, Beibei District, Chongqing 400715, P. R. China

Tel: +86-23-68367823, +86-23-6836-6002

Fax: +86-23-68253497, +86-23-68367823

E-mail:  fstudent@swu.edu.cn

Website:  http://gjxy.swu.edu.cn

点击咨询