ระดับปริญญาโท

เอกสารแนะนำ

งานรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน

( ระดับปริญญาโท ทุนส่วนตัว )

 

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง

Ø  เป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลกำหนดให้อยู่ใน “โปรเจคท์ 211

Ø  ที่สาขาวิชาให้เรื่องเรียนหลากหลาย:ครอบคลุม12ประเภทคณะ,55สาขาชั้นนำในการเลือกเรียนเน้นความสำคัญของสาขาวิชาประเทศ,มีสาขาวิชาที่สำคัญหลักใน37จังหวัด,เป็นสถานศึกษาสำคัญในการทำการวิจัยในระดับpost-doctora,มี19สาขาวิชาที่สำคัญหลักในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก,มี44สาขาวิชาที่สำคัญหลักในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทระดับปริญญาตรีมีสาขาให้เลือกศึกษาต่อ 107สาขา

Ø  มีบุคลลากรที่เข้มแข็ง:มีอาจารย์ที่ชำนาญในสาขาวิชากว่า2800คน,ในระดับศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์(รวมถึงนักวิจัย)กว่า 1600คน,อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 300คน,อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 1200คน

Ø  ค่าครองชีพของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยซีหนานไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆแล้ว ค่าครองชีพในเมืองฉงชิ่งไม่สูงเท่ากับเมืองอื่น

Ø  ฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารการกินและผู้คน  อาหารที่เมืองฉงชิ่งนั้นขึ้นชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Ø  มีสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยซีหนานมีภูมิทัศน์ที่งดงามซึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยมีภูเขาจิ้นหวินและแม่น้ำเจียหลิง ภายในมหาวิทยาลัยมีสวนสาธารณะและต้นไม้รายล้อมอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาจีน

Chinese Philosophy

Foreign Philosophy

Logic

Ethics

Religious Studies

Science and Technology Philology

Political Theory

Chinese and Foreign Political Systems

International Politics

Administrative Management

Public policy

Civil and Commercial Law

Political Economics

National Economics

Regional Economics

Finance

Industrial Economics

Accounting

Business Management

Tourism Management

Management of Agricultural Economy

Land Resource Management

Sociology

Public Relations

Applied Psychology

Pedagogic Principles

Curriculum and Pedagogy

History of Education

Comparative Education

Preschool Education

Tertiary Education

Vocational and Technical Education

Special Pedagogy

Theories of Educational Law

Developmental and Educational Psychology

Educational Business and Administration

Elementary pedagogy

Adult Education

the Development of Young Children’s

Organization and Ideology

Educational

Technology

Minority Education

Basic Psychology

Sports Humanistic Sociology

Sports Human Science

Physical Education

Science of Ethnic Traditional Sports

Aesthetics

Theory of Literature and Arts

Linguistics and Applied Linguistics

Chinese Philology

Science of Chinese Ancient Documents

Chinese Classical Literature

Chinese Modern and Contemporary Literature

Language and Literature of Chinese Minorities

Comparative and World Literature

Movie Studies

Studies of Fine Arts

Journalism

Communication Science

Musicology

Artistic Theory

Ethnology

Chinese Minorities History

Chinese History

World History

Basic Mathematics

Calculating Mathematics

Probability Theory and Mathematical Statistics

Applied Mathematics

Operational Research and Cybernetics

Mathematics Education

Statistics

Theoretical Physics

Condensed Matter Physics

Optics

Signal and Information Processing

Inorganic Chemistry

Analytical Chemistry

Organic Chemistry

Physical Chemistry

Polymeric Chemistry and Physics

Environmental Science

Applied Chemistry

Pharmaceutical Analysis

Botany

Zoology

Genetics

Developmental Biology

Biochemistry and Molecular Biology

Ecology

Microorganism and Biochemical Pharmacy

Physical Geography

Human Geography

Cartology and Geographical Information System

Quaternary Geology

Material Chemistry and Physics

Material Science

Environmental Engineering

Environment Planning and Management

Soil Science

Plant Nutriology

Agricultural environment protection

Land Resource Science

Forest Cultivation

Water and Soil Conservation and

Dissertation Prevention

Computer Systematic

Structure

Computer Software and Theories

Applied Computer Skills

Computer Controlling Technology

Software Engineering

Library Science

Informatics

Mechanization of Farming

Agricultural Water and Soil Engineering

Agro-Biological Environment and

Energy Engineering

Agricultural Electrification

and Automation

Civil and Architectural environment

Electrical and Mechanical Systems Engineering

Fiber Materials and Engineering

Design Theory

Science of Tea

Food Science

Engineering of Crop, Fat and Plant Protein

Processing and Storage of Farm Product

Processing and Storage of Aquatic Products

Food packaging engineering

Cell Biology

Landscape Plants and Ornamental Horticulture

Science of Fruit Trees

Science of Vegetables

Crop Genetics and Breeding

Ornamental Horticulture

Crop Cultivation and Geoponics

Traditional Chinese Pharmacology

Plant Pathology

Agricultural Pest Control

Pesticide Science

Biosafety

Hydrobiology

Microbiology

Animal Hereditary Breeding and Reproduction

Animal Nutriology and Feedstuff Science

Basic Veterinary Medicine

Preventive Veterinary Medicine

Clinical Veterinary Medicine

Aquaculture

Lawn Science

Physiology

Special Economic Animal Breeding

Biophysics

Special Economic Animal Science

Clean Energy Science

Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

 

Philosophy

Public Administration

Administration Management

Political science and Public Administration

Economics

International Economics and Trade

Finance

Business Administration

Management of Human Resources

Tourism Management

Accounting

Management of Farming and Forestry

Logistics Management

Social Work

Cultural Industry Management

Public Relations

Pedagogy

Pre-School Education

Special Education

(for the disabled or mentally retarded)

Psychology

Applied Psychology

Physical Education

Sports Training

Chinese Language and Literature

Film and Drama Literature

Musicology

Musical Performance

Dance Studies

Painting and Chinese Painting

Sculpture

Fine Arts Studies

Environmental design

Visual Communication Design

History

Ethnology

Mathematics and Applied Mathematics

Statistics

Physics

Electronic Information Engineering

Communication Engineering

Chemistry

Applied Chemistry

Material Chemistry

Chemical Engineering and Technology

Bioscience

Bioengineering

Sericulture

Biotechnology

Geography

Environmental Resources &Rural and Urban Area Planning

Geographical Information System

Material Physics

Metallic Materials Engineering

Environmental Science

Hydrology and Water Resources Engineering

Environmental Engineering

Forestry Studies

Water and Soil Conservation and Desertification Control

Agricultural Resources and Environment

Land Resources Management

Automation(Controlling)

Computer Science and Technology

Software Programming

Information Management and Information System

Educational Technology

Network Engineering

Electronic Business

Automation(Engineering)

Electronic Science and Technology

Civil Engineering

Design and Manufacture of Machinery & Its Automation

Agricultural Mechanization &

Automation

Vehicle Engineering

Agricultural Architecture Environment & Energy Engineering

Textile Engineering

Light-chemical Engineering

Costume Design and Engineering

Food Science and Engineering

Packaging Engineering

Food Quality and Security

Tea Science

Horticulture

Landscape Architecture

City Planning

Agronomy

Biotechnology

Rural Region Development

Plant Protection

Forest Protection

Pharmaceutics

Pharmaceutical Engineering

Grassland Science

Animal Science

Veterinary Medicine

Aquatic Culture

Law

Journalism

Art of Broadcasting and Hosting

Editing and Directing of Radio and TV programs

Teaching Chinese to Speakers of

Other Languages

หลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษ

Pedagogy

Clinical and Healthy Psychology

Clean Energy Science

Biochemistry and Molecular Biology

Ecology

Crop Genetics and Breeding

Environmental Science

Clinical Veterinary Medicine

Aquaculture Science

Materials Physics and Chemistry

Signal and Information Processing

Chinese History

ระยะเวลาในการศึกษา  :  2 – 3  ปี 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

หลักสูตรภาษาจีน

Ø  ไม่มีสัญชาติจีน  สุขภาพแข็งแรง

Ø  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  มีหนังสือดินทาง อายุไม่เกิน 50 ปี

Ø  มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4  คะแนน 180 คะแนนขึ้นไป

*หากผลสอบวัดความรู้ภาษาจีนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด  จำเป็นต้องเรียนปรับพื้นฐานภาษาจีนก่อน 1 ปี

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Ø  ไม่มีสัญชาติจีน สุขภาพแข็งแรง

Ø  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  มีหนังสือดินทาง อายุไม่เกิน 45  ปี

Ø  มีผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS 6 คะแนนขึ้นไป หรือ TOFEL 80 คะแนนขึ้นไป ( เฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ )

Ø  มีผลการเรียนระดับปริญญาโท 3.00 ขึ้นไป

เอกสารประกอบการรับสมัคร

หลักสูตรภาษาจีน

Ø  ใบสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญา ของมหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  ประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี และใบคะแนนรับปริญญาตรี หากไม่ใช่ภาษาจีน จะต้องทำการแปลเอกสารเป็นภาษาจีนหรืออังกฤษ พร้อมรับรองการแปลที่ถูกต้อง

Ø  สำเนาผลการสอบวัดความรู้ภาษาจีน HSK ระดับ 4  คะแนน 180 ขึ้นไป

Ø  หนังสือแนะนำจากอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 คน พร้อมลายเซ็น ( จีนหรืออังกฤษ )

Ø  เขียนแผนการมาเรียนต่อเป็นภาษาจีน ไม่น้อยกว่า 800 ตัวอักษร

Ø  หากมาศึกษาในสาขาดนตรี  ขอให้แนบผลงานในรูปแบบซีดี หรือ ดีวีดีมาด้วย  หรือหากมาเรียนในสาขาศิลป์ ขอให้แนบผลงานในรูปแบบซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมทั้งผลงานสเกตภาพ 2 ภาพ – ภาพระบายสี 2 ภาพ และผลงานอื่นๆอีก 2 ภาพ

Ø  รูปถ่ายพื้นขาวทำวีซ่า 2 รูป  ( โปรดเขียนชื่อ – สกุล และสาขาที่เรียน ไว้ด้านหลังของภาพด้วย )

Ø  สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

Ø  สำเนาแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 2 ฉบับ ( ใบจริงเก็บไว้เพื่อขอวีซ่า )

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

Ø  ใบสมัครเข้าเรียนต่อระดับปริญญา ของมหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  ประกาศนียบัตรระดับปริญญาตรี และใบคะแนนรับปริญญาตรี หากไม่ใช่ภาษาจีน จะต้องทำการแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมรับรองการแปลที่ถูกต้อง

Ø  สำเนาผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษ IELTS 6 ขึ้นไป หรือ TOFEL 80 คะแนนขึ้นไป

Ø  หนังสือแนะนำจากอาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไป 2 คน พร้อมลายเซ็น ( ภาษาอังกฤษ )

Ø  เขียนแผนการมาเรียนต่อเป็นภาษาอังกฤษ ไม่น้อยกว่า 800 ตัวอักษร

Ø  หากมาศึกษาในสาขาดนตรี  ขอให้แนบผลงานในรูปแบบซีดี หรือ ดีวีดีมาด้วย  หรือหากมาเรียนในสาขาศิลป์ ขอให้แนบผลงานในรูปแบบซีดี หรือ ดีวีดี พร้อมทั้งผลงานสเกตภาพ 2 ภาพ – ภาพระบายสี 2 ภาพ และผลงานอื่นๆอีก 2 ภาพ

Ø  รูปถ่ายพื้นขาวทำวีซ่า 2 รูป  ( โปรดเขียนชื่อ – สกุล และสาขาที่เรียน ไว้ด้านหลังของภาพด้วย )

Ø  สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

Ø  สำเนาแบบฟอร์มการตรวจร่างกาย 2 ฉบับ ( ใบจริงเก็บไว้เพื่อขอวีซ่า )

ขั้นตอนการสมัคร

ขั้นตอนการสมัครผ่านอินเทอร์เนต

Ø  เข้าไปที่ http://222.198.126.224/หลังจากนั้นทำการลงทะเบียน ตั้งไอดีผู้ใช้ รหัสผ่าน

Ø  เข้าไปที่ http://222.198.126.224/ เลือกที่ดาวน์โหลด表格下载แล้วดาวน์โหลด《西南大学外国学生来华学习申请表》 และ 《外国人体格检查记录》;

Ø  กรอกแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ《外国人体格检查记录》 แล้วนำไปโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านคุณเพื่อตรวจร่างกาย โดยจะต้องทำการตรวจตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งจะต้องให้แพทย์ลงชื่อรับรอง พร้อมกับประทับตราของโรงพยาบาลที่รูปถ่ายและลายเซ็นต์แพทย์ (แบบฟอร์มที่สมบูรณ์ มีผล 6 เดือน ) หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่าแบบฟอร์มนั้นไม่มีผล

Ø  เข้าสู่ระบบของมหาวิทยาลัย  และกรอกแบบฟอร์มตามที่กำหนด พร้อมอัปโหลดหลักฐานต่างๆตามที่กำหนด

Ø  เมื่อกรอกแบบฟอร์ม และอัปโหลดหลักฐานตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ให้กดส่ง提交;

Ø  หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยซีหนานจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาตรวจสอบเอกสารและคัดเลือก

Ø  หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยจะประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกทาง http://gjxy.swu.edu.cn นอกจากนั้นจะทำการส่งอีเมลล์ยืนยันให้ผู้ได้รับคัดเลือกอีกทางหนึ่ง 

Ø  โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกจะต้องโอนเงินค่าสมัครจำนวน 400 หยวน ตามธนาคารที่แนบมาตอนท้ายของเอกสาร

Ø  เดือนมิถุนายน ทางมหาวิทยาลัยซีหนานจะทำการจัดส่ง หนังสือยืนยันการเข้าศึกษาต่อ และ เอกสารขอวีซ่า JW202

วิธีการสมัครแบบทั่วไป

Ø  เข้าไปที่ http://gjxy.swu.edu.cnเลือกเมนูดาวน์โหลด เพื่อดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร 《西南大学外国学生来华学习申请表》และแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ《外国人体格检查记录》หรือเดินทางไปรับด้วยตนเองที่สำนักงานฝ่ายรับนักศึกษาต่างชาติ คณะนานาชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  กรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และแบบฟอร์มตรวจสุขภาพ พร้อมทำไปตรวจตามรายการในแบบฟอร์ม ที่โรงพยาบาลรัฐบาลใกล้บ้านท่าน พร้อมให้แพทย์ลงชื่อรับรองพร้อมประทับตราโรงพยาบาลที่รูปถ่ายและลายมือชื่อแพทย์ผู้ตรวจ ซึ่งหากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไป แบบฟอร์มนี้ถือว่าไม่มีผล โดยผลการตรวจที่ถูกต้องนี้ จะมีอายุการใช้งาน 6 เดือน ผู้สมัครควรคำนวณเวลาให้ถูกต้องด้วย

Ø  เตรียมเอกสารในการสมัครทั้งหมด ส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานฝ่ายรับนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยซี

Ø  เมื่อทางคณะได้รับเอกสาร จะได้นำไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความถูกต้อง

Ø  ผู้สมัครสามารถตรวจสอบรายชื่อผลการรับสมัครได้ที่ http://gjxy.swu.edu.cn  และในเวลาเดียวกันทางคณะฯจะมีการส่งอีเมลล์ยืนยันไปให้อีกช่องทางหนึ่งด้วย

Ø  เมื่อได้รับการยืนยันเข้าศึกษา ผู้สมัครจะต้องทำการโอนเงินค่าสมัครเข้าบัญชี มหาวิทยาลัยซีหนาน ( ข้อมูลอยู่ด้านท้ายของเอกสาร ) เป็นเงิน 400 หยวน ( สี่ร้อยหยวนถ้วน )

Ø  ทางมหาวิทยาลัยซีหนานจะทำการจัดส่ง เอกสารยืนยันการเข้าศึกษา《录取通知书》 และเอกสารเพื่อขอวีซ่า《签证申请表》(JW202表)ไปให้ทางไปรษณีย์ภายในเดือนมิถุนายน

Ø  หมายเหตุ   ทางคณะฯจะไม่ทำการคืนเอกสารให้กับผู้สมัคร ไม่ว่ากรณีใดๆ

ระยะเวลาในการสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม – วันที่ 15 มิถุนายน ( อิงตามวันที่ส่งไปรษณีย์เป็นหลัก )

ราคาห้องพัก

ห้องคู่     5000 หยวน/คน/ภาคเรียน ,  9000 หยวน/คน/ปีการศึกษา

ห้องเดี่ยว      7000 หยวน/คน/ภาคเรียน , 12000 หยวน/คน/ปีการศึกษา

หมายเหตุ   ทางคณะฯ มีบริการจัดหาห้องพักนอกมหาวิทยาลัยหากนักศึกษามีความประสงค์ไม่พักอยู่หอพักนักศึกษาต่างชาติ

ค่าเล่าเรียน ( หยวน/ปีการศึกษา )

          ค่าเรียน        ค่าประกันสุขภาพ           รวม 

หลักสูตรเรียนภาษาจีน        22000           800            22800

หลักสูตรภาษาอังกฤษ

สายภาษา            26000             800               26800

สายวิทย์             28000             800              28800

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: Southwest University

ธนาคาร: Bank of China, Chongqing Beibei Branch

เลขบัญชี0000 1102 0510 3057

รหัสธนาคารBKCHCNBJ59A

ที่อยู่ธนาคารBeibei District, Chongqing, P. R. China

หัสไปรษณีย์400700

ติดต่อ

International Students Admission Office, Southwest University

Add: No. 2, Tiansheng Road, Beibei District, Chongqing 400715, P. R. China

Tel: +86-23-68367823, +86-23-6836-6002

Fax: +86-23-68253497, +86-23-68367823

E-mail:  fstudent@swu.edu.cn

Website:  http://gjxy.swu.edu.cn

点击咨询