ทุนสถาบันขงจื๊อ

รายละเอียดทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ

 

ประเภทของทุนการศึกษา

Ø  ทุนเรียนภาษาจีน เวลา 1 ภาคเรียน

Ø  ทุนเรียนภาษาจีน เวลา 1 ปี

Ø  ทุนสาขาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ 2 ปี ระดับปริญญาโท

Ø  ทุนสาขาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ 4 ปี ระดับปริญญาตรี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

Ø  ผู้สมัครทุนเรียนภาษาจีน เวลา 1 ภาคเรียน : เป็นนักเรียนนักศึกษาดีเด่นของสถาบัน/ห้องเรียนขงจื่อ , เคยได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันความรู้ความสามารถทางภาษาจีน ในโครงการสะพานสู่ภาษาจีน ระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัย, เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนดีเด่น หรือ นักศึกษาสาขาภาษาจีนดีเด่น, ผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 2 ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน HSKK ระดับพื้นฐานต่ำกว่า 40 คะแนน หรือ BCT(A) ไม่ต่ำกว่า 100 คะแนน BCT( การพูด ) ไม่ต่ำกว่า 120 คะแนน

Ø  ผู้สมัครทุนเรียนภาษาจีน เวลา 1 ปี : เป็นนักเรียนนักศึกษาดีเด่นของสถาบัน/ห้องเรียนขงจื่อ , เคยได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันความรู้ความสามารถทางภาษาจีน ในโครงการสะพานสู่ภาษาจีน ระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัย, เป็นอาจารย์สอนภาษาจีนดีเด่น หรือ นักศึกษาสาขาภาษาจีนดีเด่น, ผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 3 ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน HSKK ระดับพื้นฐานต่ำกว่า 60 คะแนน หรือ BCT(A) ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน BCT( การพูด ) ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน

Ø  ผู้สมัครทุนสาขาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ 2 ปี ระดับปริญญาโท :เป็นนักเรียนนักศึกษาดีเด่นของสถาบัน/ห้องเรียนขงจื่อ , เคยได้รับรางวัลชมเชยจากการแข่งขันความรู้ความสามารถทางภาษาจีน ในโครงการสะพานสู่ภาษาจีน ระดับมหาวิทยาลัย, ได้รับรางวัลเกียรตินิยมของสาขาภาษาจีนประจำมหาวิทยาลัย , ผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน HSK ระดับ 5 ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน HSKK ระดับกลางไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน , พร้อมทำหนังสือสัญญาว่าเมื่อสำเร็จการศึกษา จะทำงานในสายงานด้านการศึกษาภาษาจีนเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี ,หลังจากเข้ารับการศึกษาในระดับปริญญาโทปีที่ 1 ผ่านไป จะต้องเข้ารับการทดสอบภาษาจีน HSK ระดับ 6 โดยคะแนนจะต้องไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน HSKK ระดับกลาง ไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน ซึ่งผู้ที่ทำคะแนนได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานดังกล่าว จะได้รับทุนการศึกษาต่อไป. โดยหากผู้ใดได้รับรางวัลนักศึกษาดีเด่น เมื่อกลับประเทศตนเองเพื่อทำการสอนภาษาจีนจะได้รับการสนับสนุนจากสถาบันส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ ( HANBAN)

Ø  ทุนการศึกษาสาขาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ 4 ปี ระดับปริญญาตรี มุ่งเน้นที่ประเทศในทวีปเอเชีย ( ยกเว้น ญี่ปุ่น เกาหลี สิงคโปร์ และอื่นๆ ) รวมไปถึงละตินอเมริกาและทวีปแอฟริกาที่มีส่วนร่วมในงานของสถาบันขงจื้อ หลักสูตรการสอนจะมุ่งเน้นที่การศึกษาภาษาจีนนานาชาติ  เริ่มทำการเรียนช่วงฤดูใบไม้ร่วงของปี 2015 โดยทางเราจะสนับสนุนทุนการศึกษา 4 ปี  ในการนี้ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องเตรียมประกาศนียบัตรจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา , ผลการสอบวัดความรู้ทางภาษาจีน ระดับ 3 ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน HSKK ระดับกลาง ไม่ต่ำกว่า 40 คะแนน หรือ BCT (A) ไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน BCT(การพูด) ไม่ต่ำกว่า 220 คะแนน  และเมื่อทำการศึกษาจบชั้นปีที่ 1 จะต้องเข้ารับการทดสอบความรู้ทางภาษาจีน( HSK) ระดับ 5 ซึ่งคะแนนต้องไม่ต่ำกว่า 180 คะแนน และผลสอบ HSKK ระดับกลาง ต้องไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน ผู้ที่สอบได้ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานนี้จะได้รับทุนการศึกษาต่อ

Ø  ข้อควรรู้  1. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่ไม่มีสัญชาติจีน มีสุขภาพแข็งแรง อายุระหว่าง 16 – 35 ปี ( สำหรับผู้สมัครที่กำลังปฎิบัติหน้าที่เป็นอาจารย์ภาษาจีนแล้วต้องการมาศึกษาต่อ ทางเราขยายเวลาด้านอายุเป็น ไม่เกิน 45 ปี ) 2. การพิจารณาทุนการศึกษาต่างๆจะคัดเลือกจากผู้ที่มีผลคะแนน HSK และ HSKK เป็นหลัก

ทุนการศึกษานี้ครอบคลุม

Ø  ค่าลงทะเบียนเรียน

Ø  ค่าเล่าเรียน

Ø  ค่าที่พักภายในมหาวิทยาลัย

Ø  ค่าใช้จ่ายรายเดือน

Ø  ค่าประกันสุขภาพ

ค่าใช้จ่ายรายเดือนแบ่งออกได้ดังนี้

Ø  นักศึกษาระดับปริญญาตรี – นักศึกษาที่มาเรียน 1 ภาคเรียน – 1 ปีการศึกษา 2500 หยวน/เดือน  ( สองพันห้าร้อยหยวน ต่อเดือน )

Ø  นักศึกษาระดับปริญญาโท 3000 หยวน/เดือน ( สามพันหยวน ต่อเดือน )

ขั้นตอนการสมัคร

Ø  ในช่วงก่อนปลายเดือนเมษายน ของทุกปี ทางสถาบันขงจื่อ จะเปิดรับสมัครชิงทุนการศึกษา โดยสามารถเข้าไปลงทะเบียนได้ที่ http://cis.chinese.cn หลังจากนั้นทำการกรอกข้อมูลส่วนตัว แล้วเลือกที่มหาวิทยาลัยซีหนาน เลือกสาขา แล้วกด 提交 หลังจากนั้นปริ้นเอกสาร《孔子学院奖学金申请表》ออกมา

Ø  หลังจากนั้นทางสำนักส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนนานาชาติ( ฮ้านป้าน)จะมอบหมายให้สถาบันขงจื่อในประเทศต่างๆ รวมไปถึงศูนย์สอบภาษาจีน ฝ่ายการศึกษาประจำสถานเอกอัครราชทูตจีนในประเทศต่างๆ  สถานกงสุลใหญ่จีนประจำประเทศต่างๆ สำนักวัฒนธรรม ฯลฯ เป็นผู้เสนอรายชื่อและทำการตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติต่างๆของผู้สมัคร เพื่อส่งรายชื่อเสนอต่อฮ้านป้าน

Ø  หลังจากผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ จากหน่วยงานต่างๆ ทางฮ้านป้านจะได้ทำการพิจารณาเพื่อเตรียมพิจารณามอบทุนการศึกษาต่อไป

Ø  หลังจากนั้นทางฮ้านป้านจะได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาพิจารณาคัดเลือก โดยผู้สมัครทุนการศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับทุนจากประกาศทางเว็บไซต์ และในเวลาเดียวกัน ทางฮ้านป้านจะได้แจ้งไปยังหน่วยงานที่เสนอรายชื่อผู้สมัคร เพื่อให้น่วยงานนั้นๆประชาสัมพันธ์ไปยังผู้ได้รับทุนต่อไป

Ø  หลังจากนั้น จะทำการจัดส่งเอกสารตอบรับการเข้าเรียน และเอกสารเพื่อขอวีซ่า JW202 โดยจะจัดส่งไปยังหน่วยงานที่เสนอรายชื่อ เพื่อให้หน่วยงานนั้นๆจัดส่งให้กับผู้ได้รับทุน

เอกสารประกอบการสมัคร

Ø  ใบสมัครทุนการศึกษาสถาบันขงจื่อ

Ø  สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง

Ø  เรียงความด้านการเรียนภาษาจีน หรือ ด้านแผนการมาศึกษาต่อที่จีน โดยนักศึกษาที่มาเรียนปรับภาษา 1 ปี จะต้องเขียนไม่น้อยกว่า 800 ตัวอักษร ส่วนนักศึกษาระดับปริญญาโทไม่ต่ำกว่า 1500 ตัวอักษร

Ø  สำเนาผลการสอบ HSK – HSKK หรือ สำเนาผลการสอบ BCT – BCT ( การพูด )

Ø  สำเนาประกาศนียบัตรจบการศึกษาขั้นสูงสุด หากใบประกาศนียบัตรเป็นภาษาอื่นนอกจากจีนและอังกฤษ จะต้องทำการแปลอย่างถูกต้อง พร้อมรับรองการแปล ส่วนนักเรียนหรือนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จะต้องให้ทางโรงเรียน / มหาวิทยาลัยทำหนังสือรับรองการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษหรือจีนแนบมาด้วย

Ø  หนังสือแนะนำ และหนังสือสัญญา หากประเทศไหนที่ไม่มีสถาบันขงจื่อ จะต้องให้ผู้อำนวยการหรืออธิการบดีเป็นผู้ลงชื่อรับรองในหนังสือแนะนำ ส่วนของนักศึกษาที่จะมาเรียนในระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาภาษาจีนนานาชาติ จะต้องให้อาจารย์ระดับรองศาสตราจารย์ขึ้นไปเป็นผู้เขียนหนังสือแนะนำ ( ภาษาจีนหรืออังกฤษ ) พร้อมลงนาม และทำหนังสือสัญญาร่วมกับนักศึกษา(ภาษาจีนหรืออังกฤษ) ว่าหลังจากสำเร็จการศึกษาจะต้องมาทำงานในด้านการศึกษาภาษาจีนเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 5 ปี   พร้อมลงนามทั้งสองฝ่าย

Ø  หากผู้สมัครอายุยังไม่ถึง 18 ปี จะต้องมีหนังสือรับรองชื่อของผู้ปกครองระหว่างอยู่ที่ประเทศจีนตามกฎหมาย

Ø  ผู้สมัครที่เคยได้รับรางวัลชมเชยขึ้นไปของการแข่งขัน ความรู้ความสามารถทางภาษาจีน ในโครงการสะพานสู่ภาษาจีน ระดับมัธยมหรือมหาวิทยาลัยนานาชาติ จะต้องเตรียมสำเนาเกียรติบัตรระดับนานาชาติ หรือสำเนาเกียรติบัตรจากหน่วยงานที่จัดการแข่งขันพร้อมกับหนังสือแนะนำจากสถานเอกอัครราชทูต หรือ สถานกงสุลใหญ่หรือสำนักวัฒนธรรม หากเป็นการแข่งขันในระดับภาคหรือโรงเรียนผู้สมัครจะต้องถ่ายสำเนาเกียรติบัตร พร้อมกับให้หน่วยงานที่จัดการแข่งขันทำหนังสือแนะนำแนบมาด้วย

Ø  สำหรับอาจารย์ที่ยังปฎิบัติหน้าที่อยู่และประสงค์จะมาศึกษาต่อ จะต้องให้ทางหน่วยงานนั้นๆ ออกหนังสือรับรองการทำงาน และหนังสือแนะนำ

Ø  สำเนาแบบฟอร์มการตรวจสุขภาพ 2 ชุด ( ใบจริง เอาไว้เป็นหลักฐานการขอวีซ่า )

ระยะเวลาการสมัคร

ปลายเดือนเมษายน ของทุกปี

ติดต่อพวกเรา

International Students Admission Office, Southwest University

Add: No. 2, Tiansheng Road, Beibei District, Chongqing 400715, P. R. China

Tel: +86-23-68367823, +86-23-6836-6002

Fax: +86-23-68253497, +86-23-68367823

E-mail:  fstudent@swu.edu.cn

Website:  http://gjxy.swu.edu.cn

点击咨询