หลักสูตรอบรมวิชาเฉพาะ

ข้อบังคับในการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ มหาวิทยาลัยซีหนาน

(หลักสูตรอบรมสาขาวิชาเฉพาะ โดยเสียค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง)

 

ทำไมถึงต้องเลือกเรียนที่มหาวิทยาลัยซีหนาน

Ø  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐที่อยู่ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการโดยตรง

Ø  เป็นมหาวิทยาลัยที่รัฐบาลกำหนดให้อยู่ใน “โปรเจคท์ 211

Ø  ที่สาขาวิชาให้เรื่องเรียนหลากหลาย:ครอบคลุม12ประเภทคณะ,55สาขาชั้นนำในการเลือกเรียนเน้นความสำคัญของสาขาวิชาประเทศ,มีสาขาวิชาที่สำคัญหลักใน37จังหวัด,เป็นสถานศึกษาสำคัญในการทำการวิจัยในระดับpost-doctora,มี19สาขาวิชาที่สำคัญหลักในการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก,มี44สาขาวิชาที่สำคัญหลักในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทระดับปริญญาตรีมีสาขาให้เลือกศึกษาต่อ 107สาขา

Ø  มีบุคลลากรที่เข้มแข็ง:มีอาจารย์ที่ชำนาญในสาขาวิชากว่า2800คน,ในระดับศาสตราจารย์,รองศาสตราจารย์(รวมถึงนักวิจัย)กว่า 1600คน,อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 300คน,อาจารย์ที่ปรึกษาในระดับปริญญาเอกกว่า 1200คน

Ø  ค่าครองชีพของนักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยซีหนานไม่สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆแล้ว ค่าครองชีพในเมืองฉงชิ่งไม่สูงเท่ากับเมืองอื่น

Ø  ฉงชิ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารการกินและผู้คน  อาหารที่เมืองฉงชิ่งนั้นขึ้นชื่อทั้งในประเทศและต่างประเทศ

Ø  มีสิ่งแวดล้อมในมหาวิทยาลัยที่ดี มหาวิทยาลัยซีหนานมีภูมิทัศน์ที่งดงามซึ่งใกล้ๆกับมหาวิทยาลัยมีภูเขาจิ้นหวินและแม่น้ำเจียหลิง ภายในมหาวิทยาลัยมีสวนสาธารณะและต้นไม้รายล้อมอยู่ทั่วมหาวิทยาลัย

สาขาวิชาที่เปิดทำการเรียนการสอน

Chinese Philosophy

Foreign Philosophy

Logic

Ethics

Religious Studies

Science and Technology Philology

Political Theory

Chinese and Foreign Political Systems

International Politics

Administrative Management

Public policy

Civil and Commercial Law

Political Economics

National Economics

Regional Economics

Finance

Industrial Economics

Accounting

Business Management

Tourism Management

Management of Agricultural Economy

Land Resource Management

Sociology

Public Relations

Applied Psychology

Educational Principles

Curriculum and Pedagogy

History of Education

Comparative Education

Preschool Education

Tertiary Education

Vocational and Technical Education

Special Pedagogy

Theories of Educational Law

Developmental and Educational Psychology

Educational Business and Administration

Elementary pedagogy

Adult Education

the Development of Young Children’s  Organization and Ideology

Educational Technology

Minority Education

Basic Psychology

Sports Humanistic Sociology

Sports Human Science

Physical Education

Science of Ethnic Traditional Sports

Aesthetics

Theory of Literature and Arts

Linguistics and Applied Linguistics

Chinese Philology

Science of Chinese Ancient Documents

Chinese Classical Literature

Chinese Modern and Contemporary Literature

Language and Literature of Chinese Minorities

Comparative and World Literature

Movie Studies

Studies of Fine Arts

Journalism

Communication Science

English Language and Literature

Russian Language and Literature

Japanese Language and Literature

Foreign Linguistics and Applied Linguistics

Musicology

Artistic Theory

Ethnology

Chinese Minorities History

Chinese History

World History

Basic Mathematics

Calculating Mathematics

Probability Theory and Mathematical Statistics

Applied Mathematics

Operational Research and Cybernetics

Mathematics Education

Statistics

Theoretical Physics

Condensed Matter Physics

Optics

Signal and Information Processing

Inorganic Chemistry

Analytical Chemistry

Organic Chemistry

Physical Chemistry

Polymeric Chemistry and Physics

Environmental Science

Applied Chemistry

Pharmaceutical Analysis

Botany

Zoology

Genetics

Developmental Biology

Biochemistry and Molecular Biology

Ecology

Microorganism and Biochemical Pharmacy

Physical Geography

Human Geography

Cartology and Geographical Information System

Quaternary Geology

Material Chemistry and Physics

Material Science

Environmental Engineering

Environment Planning and Management

Soil Science

Plant Nutriology

Agricultural environment protection

Land Resource Science

Forest Cultivation

Water and Soil Conservation and Dissertation Prevention

Computer Systematic Structure

Computer Software and Theories

Applied Computer Skills

Computer Controlling Technology

Software Engineering

Library Science

Informatics

Mechanization of Farming

Agricultural Water and Soil Engineering

Agro-Biological Environment and Energy Engineering

Agricultural Electrification and Automation

Civil and Architectural environment

Electrical and Mechanical Systems Engineering

Fiber Materials and Engineering

Design Theory

Science of Tea

Food Science

Engineering of Crop, Fat and Plant Protein

Processing and Storage of Farm Product

Processing and Storage of Aquatic Products

Food packaging engineering

Cell Biology

Landscape Plants and Ornamental Horticulture

Science of Fruit Trees

Science of Vegetables

Crop Genetics and Breeding

Ornamental Horticulture

Crop Cultivation and Geoponics

Traditional Chinese Pharmacology

Plant Pathology

Agricultural Pest Control

Pesticide Science

Biosafety

Hydrobiology

Microbiology

Animal Hereditary Breeding and Reproduction

Animal Nutriology and Feedstuff Science

Basic Veterinary Medicine

Preventive Veterinary Medicine

Clinical Veterinary Medicine

Aquaculture

Lawn Science

Physiology

Special Economic Animal Breeding

Biophysics

Special Economic Animal Science

Clean Energy Science

Teaching Chinese to Speakers of Other Languages

 

 

ระยะเวลาในการศึกษา 

1เทอมหรือมากกว่า1เทอมขึ้นไป

คุณสมบัติในการสมัคร

Ø  ไม่ถือสัญชาติจีน,สุขภาพร่างกายแข็งแรง,อายุครบ18ปีขึ้นไป

Ø  ใบรับรองการจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือใบรับรองจากมหาวิทยาลัยว่าได้ศึกษาอยู่ในระดับมหาวิทยาลัย

Ø  มีคะแนนสอบHSK ระดับ4 มากกว่า180คะแนนขึ้นไป

หมายเหตุ ถ้าระดับภาษาจีนยังไม่ดีพอ จำเป็นจะต้องเริ่มภาษาจีนเสริมอีกหนึ่งปีก่อนที่จะเข้าเรียนในสาขาวิชานั้นๆ

เอกสารในการสมัคร

Ø  ใบสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยซีหนาน《西南大学外国学生来华学习申请表》 (2ชุด ตัวจริง1ชุด สำเนา1ชุด)

Ø  สำเนาใบรับรองการศึกษาและผลคะแนนการศึกษาภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษ

Ø  สำเนาผลการสอบสอบวัดระดับภาษาจีน HSK4,หรือระดับอื่น (ถ้ามี ให้แนบสำเนามาด้วย)

Ø  จดหมายแนะนำจากอาจารย์ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการเป็นศาสตราจารย์ หรือรองศาสตราจารย์ 2 ท่าน พร้อมลายเซ็น 2ฉบับ

Ø  แผนการเรียนต่อในประเทศจีนหรือแผนการงานวิจัยไม่ต่ำกว่า800ตัวอักษร (ภาษาจีนหรือภาษาอังกฤษก้ได้)

Ø  ผลงาน ส่งในรูปแบบซีดี :กรณีมีความประสงค์ศึกษาในสาขาดนตรีให้อัดเพลงลงในซีดี,สาขาศิลปกรรมศาสตร์ถ่ายภาพรูปภาพลงในซีดี (สเก็ต 2 รูป ภาพระบายสี 2 รูป และงานอื่นๆอีก 2 รูป)

Ø  บทความหรืองานวิจัยที่ผ่านการตีพิมพ์ (ถ้ามี)

Ø  ภาพถ่าย 2 รูป (ขนาดเท่ากับภาพถ่ายในพาสปอร์ต พื้นข้างหลังสีดำ ด้านหลังภาพ กรุณาเขียนชื่อ-นามสกุล และสาขาลงไปด้วย)

Ø  สำเนาพาสปอร์ต (ที่ยังไม่หมดอายุ)

Ø  สำเนาผลการตรวจร่างกาย《外国人体格检查记录》2 ฉบับ (ฉบับจริงให้เก็บไว้ที่ตัวเอง เพื่อนำนำมาเป็นเอกสารประกอบการขอวีซ่า)

ขั้นตอนการสมัครและการประกาศผล

ขั้นตอนการสมัครและประกาศผลออนไลน์

Ø  เข้าสู่ระบบของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยซีหนานhttp://222.198.126.224/),โดยการใส่ชื่อ,รหัส และรหัสยืนยันซึ่งเป็นขั้นตอนในการสมัคร

Ø  เข้าไปใน表格下载เพื่อกดดาวน์โหลดในเว็บไซด์ในการสมัครออนไลน์http://222.198.126.224/หลังจากนั้นดาวน์โหลด《西南大学外国学生来华学习申请表》และ《外国人体格检查记录》

Ø  กรอกรายละเอียดลงใน《西南大学外国学生来华学习申请表》,ในรับรองแพทย์จะต้องมาจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตาม《外国人体格检查记录》อย่างเคร่งครัด ในรับรับรองแพทย์นั้นจะต้องมีรูปถ่ายของผู้สมัครและตราประทับของโรงพยาบาลประทับให้ ถ้าหากขาดรูปถ่ายของผู้สมัคร ตราประทับจากโรงพยาบาล หรือลายเซ็นจากแพทย์ผู้ตรวจ ถือว่าใบรับรองแพทย์ฉบับนั้นเป็นโมฆะ และอายุของใบรับรองแพทย์มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันออกเอกสาร

Ø  เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว กรุณากรอกข้อมูลตามจริง และแนบสำเนาเอกสารลงไปด้วย

Ø  เมื่อกรอกข้อมูลและแนบเอกสารต่างๆเสร็จแล้วกด “提交”หรือ”SUBMIT

Ø  กรรมการในมหาวิทยาลัยซีหนานพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร

Ø  ประกาศผลในเว็บไซด์http://gjxy.swu.edu.cn ของมหาวิทยาลัยซีหนานและผู้สมัครได้รับอีเมล์ตอบรับจากมหาวิทยาลัย

Ø  ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าสมัคร 400หยวน(รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารแนบท้ายเอกสารนี้)

Ø  ปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสาร “录取通知书:Admission Notice”และ “签证申请表(JW202: Visa Application for Study in China (JW202 ) แก่ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับ

ขั้นตอนการสมัครและประกาศผลแบบธรรมดา

Ø  ผู้สมัครสามารถเข้าเว็บไซด์ http://gjxy.swu.edu.cn เพื่อทำการดาวโหลดเอกสารใน “专区下载”,หรือติดต่อมายังมหาวิทยาลัยซีหนาน แผนกรับนักศึกาษาต่างชาติเพื่อขอรับใบสมัคร《西南大学外国学生来华学习申请表》และ《外国人体格检查记录》

Ø  กรอกรายละเอียดลงใน《西南大学外国学生来华学习申请表》,ในรับรองแพทย์จะต้องมาจากโรงพยาบาลของรัฐบาลเท่านั้น ผู้สมัครจะต้องปฏิบัติตาม《外国人体格检查记录》อย่างเคร่งครัด ในรับรับรองแพทย์นั้นจะต้องมีรูปถ่ายของผู้สมัครและตราประทับของโรงพยาบาลประทับให้ ถ้าหากขาดรูปถ่ายของผู้สมัคร ตราประทับจากโรงพยาบาล หรือลายเซ็นจากแพทย์ผู้ตรวจ ถือว่าใบรับรองแพทย์ฉบับนั้นเป็นโมฆะ และอายุของใบรับรองแพทย์มีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนนับจากวันออกเอกสาร

Ø  เตรียมเอกสารอื่นในการสมัคร และนำเอกสารในการสมัครทั้งหมดส่งมาที่

Ø  กรรมการในมหาวิทยาลัยซีหนานพิจารณาคุณสมบัติผู้สมัคร

Ø  ประกาศผลในเว็บไซด์http://gjxy.swu.edu.cn ของมหาวิทยาลัยซีหนานและผู้สมัครได้รับอีเมล์ตอบรับจากมหาวิทยาลัย

Ø  ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับจากทางมหาวิทยาลัยจะต้องเสียค่าสมัคร 400หยวน(รายละเอียดเกี่ยวกับธนาคารแนบท้ายเอกสารนี้)

Ø  ปลายเดือนมิถุนายนของทุกปี ทางมหาวิทยาลัยจะส่งเอกสาร “录取通知书:Admission Notice”และ “签证申请表(JW202: Visa Application for Study in China (JW202 ) แก่ผู้สมัครที่ได้รับการตอบรับ โดยเอกสารที่ส่งมาให้มหาวิทยาลัยนั้น ผู้สมัครจะไม่ได้คืน

ระยะเวลาในการสมัคร

เริ่มรับสมัครวันที่1เดือนทกราคมของทุกปี

ผู้สมัครจะต้องสมัครให้เสร็จก่อนวันที่15เดือนมิถุนายนของทุกปี ทั้งการสมัครทางออนไลน์และส่งเอกสารทางไปรษณีย์

ที่พักอาศัย

ห้องคู่: 5000 หยวน/ /เทอม, 9000หยวน/คน/ปีการศึกษา

ห้องเดี่ยว: 7000 /คน/เทอม, 12000หยวน/คน/ปีการศึกษา

หมายเหตุทางวิทยาลัยนานาชาติ สามารถช่วยผู้สมัครในการหาที่พักในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

ค่าใช้จ่าย (สกุลเงินหยวน)

                       ค่าเทอม                ประกันชีวิต

นักศึกษาอบรมวิชาชีพเฉพาะ       9000/เทอม17000/ปีการศึกษา        400/เทอม800/ปีการศึกษา

บัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี: Southwest University

ธนาคาร: Bank of China, Chongqing Beibei Branch

เลขบัญชี0000 1102 0510 3057

รหัสธนาคารBKCHCNBJ59A

ที่อยู่ธนาคารBeibei District, Chongqing, P. R. China

รหัสไปรษณีย์400700

ติดต่อ

International Students Admission Office, Southwest University

Add: No. 2, Tiansheng Road, Beibei District, Chongqing 400715, P. R. China

Tel: +86-23-68367823, +86-23-6836-6002

Fax: +86-23-68253497, +86-23-68367823

E-mail:  fstudent@swu.edu.cn

Website:  http://gjxy.swu.edu.cn

点击咨询