สภานักศึกษาต่างชาติ

นักศึกษาต่างชาติในมหาวิทยาลัยซีหนานถูกจัดตั้งองค์กรขึ้นโดยนักศึกษาต่างชาติในคณะซึ่งเป็นคณะนักเรียนที่จัดตั้งขึ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการประสานงานระหว่างนักศึกษาและทางมหาวิทยาลัย จากกิจกรรมและนักศึกษาต่างชาติทุกคนของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจัยสำคัญระหว่างนักเรียนในโรงเรียนภายใต้การดูแลของการจัดการดําเนินงานกับทางสำนักงานนักศึกษาต่างชาติ จัดให้นักเรียนต่างชาติเพื่อมีโอกาสได้ดำเนินงานที่หลากหลายในรูปแบบการเรียนรู้และกิจกรรมนันทนาการต่างๆ  จากเป้าหมายงานจากนักเรียนสู่นักศึกษาต่างประเทศ  จะทุ่มเทเพื่อให้บริการเพื่อนนักศึกษาทุกคน    สภานักศึกษาต่างชาติอุดมไปด้วยความหลากหลายทางวัฒนธรรม การดำเนินชีวิตในต่างประเทศและการส่งเสริมความสามัคคีและการทำงานร่วมกันในร้วมหาวิทยาลัยคือปัจจัยและจุดประสงค์หลักของการก่อตั้งองค์กร

ในปี2558-2559 สภานักศึกษาต่างชาติได้มีการคัดเลือกตัวแทนของแต่ละประเทศ เพื่อสะดวกในการประสานงานต่อนักศึกษาทุกคนที่ทำการศึกษาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมีตัวแทนจากประเทศ แทนซาเนีย  คาซัคสถาน  ประเทศไทย  เวียดนาม  เอริเทรีย เป็นต้น

点击咨询